Kouluissa ja oppilaitoksissa

Yrittäjyyskasvatusta voidaan toteuttaa monella eri tavalla!

Yrittäjyyskasvatus ei ole erillinen oppiaine, vaan yrittäjyyskasvatuksen elementtejä sovelletaan eri oppiaineissa, järjestetään teemapäiviä tai tehdään projekteja. Koulu- ja opiskelumaailmassa yrittäjyyskasvatus ei ole yrittäjäksi kasvattamista, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteiden, taitojen ja elämänhallinnan kehittäminen. Tosin aktiivisista, oma-aloitteisista ja mahdollisuuksia näkevistä ihmisistä tulee keskimääräistä useammin yrittäjiä. Näitä asenteita ja taitoja voidaan kutsua myös termillä sisäinen yrittäjyys.

Alakouluissa yrittäjyyskasvatus painottuu erityisesti sisäiseen yrittäjyyteen, mutta iän ja taitojen karttuessa mukaan voidaan ottaa esimerkiksi elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö kuten yritysvierailut, erilaiset projektit ja valinnaiset kurssit. Jo alakoululaisille voidaan kertoa eri ammateista vaikkapa roolileikkien keinoin. Yläkoululaisen kanssa voidaan miettiä millaista osaamista kukin ammatti vaatii, ja harjoitella esimerkiksi työnhakua ja työnhakutilanteeseen sopivaa käyttäytymistä. Näin oppijoille konkretisoituu yhteys koulumaailman ja ympäröivän yhteiskunnan välillä, eli mihin koulussa opiskeltavia asioita tarvitaan. Ammatillisten oppilaitosten yrittäjyyskasvatukseen voidaan sisällyttää esim. virtuaaliyritysten perustamista.

Kaikilla ikätasoilla yrittäjyyskasvatuksessa kannustetaan mm. luovuuden käyttöön, tekemällä oppimiseen, ideointiin ja uusiin kokeiluihin. Suomalaisessa koulumaailmassa ja yhteiskunnassa riskinottoa ja virheitä on perinteisesti pyritty karttamaan, mutta yrittäjyyskasvatuksessa niihin suhtaudutaan olennaisena osana oppimista. Uutta ei voi syntyä ilman riskejä ja epäonnistumisia.