HAAGA-HELIA

HAAGA-HELIA!

Miksi?

Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Opetussuunnitelman osaamisalueet ovat ohjaus- ja opetusosaaminen, yhteisö- ja verkosto-osaaminen sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Opetussuunnitelma rakentuu ammattipedagogisiin ja kasvatustieteellisiin opintoihin. Opettajaopiskelijan opinnot alkavat oman nykyisen osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistamisella. Opetussuunnitelmaan on sisäänkirjoitettu opiskelijalähtöisyys, oma aktiivinen pohdinta ja suunnitelma siitä, mitä ja miten omaa osaamistaan hän kehittää.

Mitä?

Yrittäjyyskasvatuksen opinnot perustuvat opiskelijan vapaaseen valintaan suhteessa omaan kehittymistarpeeseensa. Hän voi rakentaa opintonsa kokonaan tai osittain yrittäjyyskasvatuspainoitteiseksi. 

Opetussuunnitelmaan on kirjattu opettajankoulutuksen yhteiset periaatteet ja käytännöt (arvot). Näitä kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen mahdollisuuksien edistäminen yksilön, työpaikkojen ja yhteiskunnan parhaaksi (opettajan työn eettisyys). Samoin korostetaan opettajan roolia myönteisten oppimiskokemusten syntymisessä sekä opiskelijoiden itseluottamuksen, sosiaalisuuden ja vastuullisuuden vahvistamisessa. Vuorovaikutus sekä hyvät ja luottamukselliset ihmissuhteet ovat tärkeitä.

Toisena periaatteena on kokonaisvaltainen oppiminen, jossa teoria ja käytäntö yhdistyvät samanaikaiseksi prosessiksi ja tukevat oppimista yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuunnitelmassa korostetaan tunteita, kokemuksia ja sitoutumista sekä tutkivaa ja kehittävää työotetta tietoisena havainnointina ja reflektointina uuden tiedon synnyttämiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi. Kolmantena toiminnan periaatteena on opiskelijalähtöisyys, jossa korostuu mielekäs, persoonallisesti merkittävä ja henkilökohtaistunut oppimisprosessi.

Neljäntenä periaatteena on yhteisöllinen oppiminen, joka tarkoittaa opettajaopintojen aikaista pienryhmätoimintaa. Siinä pienryhmän jäsenet tukevat toistensa opiskelua ja oppimista sekä jaetaan ja suhteutetaan omia ajatuksia muiden näkemyksiin ja kokemuksiin. Viidentenä periaatteena on innostus, riskinotto ja vastuunkanto, jolloin opiskelijoille mahdollistetaan innostuminen ja kannustetaan kokeilemaan erilaisia toteutustapoja omassa työssään. Viimeisenä periaatteena on jatkuvuus, jossa huomio kiinnittyy opettajaopiskelijan ja hänen pienryhmänsä ohjaamiseen. Ohjaaminen kohdistuu omaan osaamiseen, tavoitteisiin, opintojen toteutukseen ja arviointiin sekä kehittämiseen.

Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun kirjoitetut toimintaperiaatteet heijastavat yrittäjyyskasvatuksen arvoja, joten koko toiminta tukee yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita.

Miten?

Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun lähtökohtana on opiskelijan osaaminen, pienryhmän toiminta ja yhteisöllinen osaamisen kehittyminen. Kukin opiskelija tekee yhdessä ohjaajansa kanssa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (HEKS) ja pienryhmä oman toimintasuunnitelman. HEKS-prosessi on koko opintojen aikainen.

Lukuvuonna 2015-16 kaikki opiskelijat altistuvat yrittäjyydelle, sillä teemme yhteistyötä Suomen Yrittäjien kanssa Sakari Alhopuron rahoittamassa projektissa.  Olemme luoneet valmennusohjelman, jossa opiskelijat seuraavat ja haastattelevat yrittäjiä tavoitteena kehittää ammatillisen koulutuksen työelämäyhtiestyötä ja yrittäjyyskasvatusta. Tämän lisäksi omassa henkilökohtaisessa kehittymissuunnitelmassa opiskelija voi valita erilaisia reittejä yrittäjyyskasvatusosaamisensa lisäämiseksi. Hän voi lähteä kehittämään yrittäjyyspedagogisia ratkaisuja, omia valmennuksen taitojaan ja yrittäjyyden oppimisympäristöjä sekä omaa opettajayrittäjyyttään. Haaga-Helian Start Up School:ssa on mahdollista saada kokemusta yrittäjyyteen valmentamisesta sekä saada tukea oman yrittäjyyden kehittämiselle. Opiskelijoiden joukossa on paljon yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatusosaamista, joten yhteisöllistä kehittämistä hyödynnetään osaamisen edistämisessä.