JAMK

JAMK on edelläkävijä yrittäjyyskasvatuksen kehittäjänä!

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun tavoitteena yrittäjyyskasvatuksessa on, että opiskelijat saavat valmiuksia toimia yrittäjyyskasvatuksen osaajina omassa toimintaympäristössään ja eri kouluasteiden, yritysten ja aluekehitysorganisaatioiden muodostamissa verkostoissa. Kaikki opettajaopiskelijat hankkivat perusvalmiudet yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen ja monet laajentavat osaamistaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.

Opettajakorkeakoulu vahvistaa opettajaopiskelijoiden yritteliästä toimintatapaa arkielämässä, opiskelussa ja työssä sekä kannustaa heitä myös yrittäjiksi omalla ammattialalla tai opetusalalla.

Tavoitteet kytkeytyvät kiinteästi koko Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategisiin linjauksiin.

Opettajaopiskelijan yrittäjyyskasvatuspolku

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opiskelijoiden toimintaa ohjaavat opetussuunnitelman perusteet, opetussuunnitelma ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Opetussuunnitelmassa yrittäjyyskasvatusopintoja konkretisoivat osaamisalue Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen ja käsitys opettajan yrittäjyyskasvatusosaamisesta.

Opettajaopiskelijan yrittäjyyskasvatuspolun perustana on hänen oman ammattinsa edellyttämä yrittäjyysosaaminen, mikä on omaksuttu opettajaopintoja edeltävissä koulutuksissa, työelämässä ja yrittäjänä. Opettajakoulutuksessa yrittäjyyskasvatuspolku rakentuu siten, että perusosaaminen integroituu opettajankoulutuksen pakollisiin opintojaksoihin. Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisosaaminen taas korostuu erityisesti valinnaisissa opintojaksoissa. 

Käytännön toteutuksesta

Yrittäjyyskasvatus näyttäytyy opintojaksoissa eri tavoilla kuten tavoitteina, sisältöinä, arviointikriteereinä, oppimistehtävinä, oppimisympäristöinä ja menetelminä. Opettajankoulutuksen toimintatavat ja oppimis- ja ohjausprosessit tukevat opiskelijan yrittäjyyskasvatusosaamisen ja yritteliään toimintatavan kehittymistä kokonaisvaltaisesti.

Esimerkkejä opiskelijan toiminnasta yksittäisissä opintojaksoissa

Portfoliotyöskentely 6 op
Opiskelija saa kokonaiskäsityksen opettajan työssä tarvittavasta yrittäjyyskasvatusosaamisesta, arvioi osaamisensa nykytilaa, asettaa kehittymistavoitteita yrittäjyyskasvatuksessa ja liittää tavoitteet henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa (HOPS).

Opettajan toimintaympäristö 8 op
Opiskelija perehtyy yrittäjyyskasvatuksen ohjausjärjestelmään ja tiedostaa yrittäjyyskasvatuksen keskeiset käsitteet, tavoitteet ja opettajan velvollisuudet yrittäjyyskasvatuksen toimeenpanijana ja kehittäjänä omassa organisaatiossaan.

Oppimisen ohjaaminen 12 op ja Pedagoginen kehittämistyö 8 op
Opiskelija perehtyy yrittäjyyden merkitykseen muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä, rakentaa näkemystään yrittäjyydestä oman opetusalansa osaamisvaatimuksissa, opetussuunnitelmassa ja opetus- ja ohjauskäytänteissä sekä kehittää opetustaan yrittäjyyspedagogisia periaatteita soveltaen.

Opettajan työelämäosaaminen 5 op (valinnainen) ja Opettajan yrittäjyyskasvatusosaaminen 5 op (valinnainen): Opiskelija syventää osaamistaan työelämän ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäjänä omien ja organisaationsa tarpeiden mukaisesti.


Katso!


Yrittäjyyskasvatus - hyvien käytäntöjen mallinnuksia

 

Kysy lisää

  • Inkeri Laaksonen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
  • Lea Soininen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
  • Aino Lepänjuuri Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.