OAMK

OAMK tekee yhteityötä FINPECn kanssa!

Miksi?

Oulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu on pohjoisin maamme opettajakorkeakouluista ja tehtävämme on vastata Pohjois-Suomen opettajien koulutustarpeisiin. Opetusta järjestetään Oulussa, Rovaniemellä ja Kemi-Tornion alueella sekä Kajaanissa. Käytössämme on uusin koulutusteknologia, huippuosaaminen ja toteutamme innovatiivista verkko-opetusta.

Osaamisperustainen ja monipuolinen koulutus sisältää keskeisiä opettajan ydinosaamista kehittäviä opintoja. Opinnoilla tuetaan opiskelijan henkilökohtaisen opettajuuden kehittymistä tarjoamalla erikoistumiseen mahdollistavia opintoja ja erilaisia opetusharjoitteluvaihtoehtoja. Keskeinen osa koulutustamme on myös yrittäjyyskasvatus. Opetussuunnitelma mahdollistaa monipuolisen yrittäjyysopintojen suorittamisen.  Opetustarjontaan voi tutustua osoitteessa http://www.oamk.fi/amok/.

Mitä?

Oulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetussuunnitelma vastaa muuttuvan ja kehittyvän opettajuuden haas­teisiin. Opetussuunnitelma on opettajakorkeakoulun yhteisöllinen suunnitelma, joka osoittaa pedagogisten opintojen tavoitteet, rakenteet ja sisällöt. Se on oiva työväline opetuksen ja oppimisen käytännöllisessä suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Yrittäjyyskasvatus on osa työelämäosaamista ja keskeinen osa ammattiopettajan ydinosaamista. Ammatillisen opettajan ydinosaamisalueet on kuvattu alla olevassa kuviossa.

Kuvio 1. Ammatillisen opettajan ydinosaamisalueet

Miten?

Oulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu tukee opettajaopiskelijoiden ydintaitojen kehittymistä osaamisperusteisen opetussuunnitelman, tutkivan ja kehittävän oppimisen sekä yhteistoiminnallisuuden periaattein.

Oulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Suomen harjoitusyritysten keskus – FINPEC tekevät yhteistyötä yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen opintojen kehittämisessä. FINPECin työelämälähtöistä, virtuaalista ja partneripohjaista harjoitusyritysoppimisympäristöä on edelleen kehitetty opettajaopiskelijoiden kokemusten ja palautteiden perusteella.  

Yrittäjyyskasvatuksen opetus ja tutkimus toteutuu Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa seuraavasti: Jokainen opettaja on velvoitettu osallistumaan teeman opetukseen ja toteuttamaan pakollinen yrittäjyyskasvatusprojekti opettajaopiskelijoiden kanssa.

Tavoitteena on, että opettajaopiskelija ymmärtää opiskelijansa sisäisen yrittäjyyden vahvistamisen merkityksen yrittäjäksi kehittymisessä. Tärkeänä osana opetusta on oppijan kokonaispersoonallisuuden kehittäminen. Tavoitteena on saattaa yksilö oman itsensä huipulle, toteuttaen opetusta ja arviointia, jotka vahvistavat yksilön yrittäjyyspotentiaalin kehittymistä. 

Kuvio 2. Oulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuus

Yrittäjyyskasvatusopintojen rakenne

Pakolliset opinnot: Yhteistoiminnallinen ja tutkiva oppimisprojekti, jossa ydinsisältöinä ovat seuraavat teemat:

1. Mitä tarkoitetaan sisäisellä yrittäjyydellä?

Kuvio 3. Sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksia

2. Millaisilla opetus- ja arviointimenetelmillä vahvistetaan opiskelijan sisäisen yrittäjyyden kehittymistä?

3.  Miten voidaan edistää prosessia sisäisestä yrittäjyydestä kohti ulkoista yrittäjyyttä?

4. Miten yrittäjyyskasvatusta ja sen tavoitteita tulee toteuttaa ammatillisessa koulutuksessa?

Lisäksi yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:

Opintojakson koodi: A200011
Yrittäjyydestä virtaa energiaa opetukseen
Opintojakson laajuus: 3-12 op

Tavoitteet ja työtavat: Opiskelija osaa toteuttaa yrittäjyyden opetusta ja kehittää sitä pedagogisista ja didaktisista lähtökohdista. Opintojaksolla perehdytään yrittäjyysopetuksen kehittämiseen, pilottikohteena toisen asteen ammatillinen opetus. Kehittämiseen liittyvät haasteet kartoitetaan tapauskohtaisesti ja tutkimustietoon perustuen. Tavoitteena on yksilötasolla yrittäjyyspotentiaalin tunnistaminen ja tukeminen. Lähiopetus ja osallistuminen projektityöskentelyyn.

Opintojakson koodi: A150010
Yrittäjyyden opettamisen ja oppimisen verkkoympäristö ammattiopettajalle
Opintojakson laajuus: 6 op

Tavoitteet ja työtavat: Opiskelija osaa hyödyntää yrittäjyyden, ammatillisten opintojen ja eri oppiaineiden välistä yhteistyötä sähköisessä oppimisympäristössä. Hän osaa kehittää ammattialansa yrittäjyyden koulutusta, oman työnsä sisältöä, työelämäyhteistyötä ja ammatillisia valmiuksia toimia sähköisessä oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan käytännönläheisesti, tekemällä oppien kansainvälisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä. Ennakkotehtävä, kaksi lähiopetuspäivää, joiden välillä verkkotyöskentelyä FINPECin oppimisympäristössä ja opintojen päätteeksi tulee tehdä reflektiotehtävä. 

Yrityshautomo-opinnot 6-9 op

Suoritetaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön yrityshautomossa, jossa opettajaopiskelija voi kehittää myös omaa ideaansa liiketoimintasuunnitelmaksi. Lisäksi hän voi osallistua Oamkin opiskelijoiden mentorointiin ja opiskelijoiden yrittäjyysvalmennukseen. Yrityshautomo-opinnoissa on mukana monipuolinen asiantuntijaverkosto.