TAMK

Miksi?

Opettajat eivät enää elä yksin kansankynttilöinä omissa luokkahuoneissaan, vaan yhteyksiä ympäröivään opettajayhteisöön ja yhteiskuntaan pitää pystyä ylläpitämään, luomaan ja uudistamaan. Maailmassa, johon opettajan työ nykyisellään kytkeytyy, opettajan on miltei mahdoton enää "vain" opettaa, vaan yksilöllisen työskentelyn lisäksi kuvaan mukaan tulevat yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen tarkastelutaso.

Ammatillisen opettajan kohtaamat nuoret näyttäytyvät nykyään myös koulumaailmassa yhä holistisempina ihmisinä moninaisine tarpeineen ja ongelmineenkin, joten sidosryhmäyhteistyö niin oppilaitoksen sisäisten kuin paikallisten ja valtakunnallistenkin verkostojen tunteminen on opetus- ja ohjaustoiminnan peruskivi. Yhteistyö muun muassa yritysten kanssa on tärkeää esimerkiksi opetuksen ja ohjaamisen kehittämiseksi, oman substanssiosaamisen ylläpitämiseksi, työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ja projektitöiden verkostojen kenttänä.

Opettajan yrittäjämäiseen työotteeseen kuuluu vastuu omasta työstä, mutta myös tietoisuus siitä, milloin on velvollisuus ohjata nuorta muiden tahojen hoiviin. Yrittäjämäinen työote tarkoittaa myös oman työnsä ja itsensä kehittämis- ja johtamiskykyä, jolla on vaikutusta työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.

Mitä?

TAOKin OPSissa yrittäjyys ymmärretään opettajan yrittäjämäisenä toimintatapana, johon kuuluu luovat ja toiminnalliset opetusmenetelmät, ympäristössä olevien mahdollisuuksien ja verkostojen hyödyntäminen, vastuullisuus omasta työstä ja roolista, kannustus ja rohkaisu "erilailla tekemiseen" opettajaopiskelijoiden toiminnassa ja myös tämän kaiken demonstroiminen osana opettajankoulutusta. Keskeisenä ajatuksena on yrittäjyyttä tukevien oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja kehittäminen.

Lisäksi opettajaopiskelijoita kannustetaan poistumaan mukavuusalueilta ja tarttumaan heidän omilta opiskelijoiltaan tuleviin haasteisiin, kehystämään opettajuuttaan uudella tavalla. Tämä tarkoittaa yrittäjyyden kytkeytymistä opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Käytännön tekoina se toteutuu mm. opiskelijoiden osaamisen tunnistamisena ja hyödyntämisenä osana opetusta, lähiopetuksen järjestämiskäytäntöjen uudelleen arviointina, moninaisuuden ja erilaisuuden entistä parempana suvaitsemisena. Yrittäjämäisen työotteen "läpäisyperiaatteella" pyritään tukemaan opettajaopiskelijoiden toimimaan nykyhetkessä ja tulevaisuudessa.

Miten?

Yrittäjämäisen työotteen syntyä tuetaan oppimis- ja kehittämistehtävin. Näistä mainittakoon verkostoanalyysi, analyysit organisaation yrittäjyyteen liittyvistä toimintakulttuureista havainnoinnein sekä opetussuunnitelmiin perehtyen. Lisäksi opettajaharjoitteluosuudessa mukaan otetaan korostetusti opetusmenetelmä- ja oppimisympäristökokeilut. Tässä yhteydessä hyödynnetään TAMKissa ja sidosryhmissä olevaa osaamista ja sisäisiä verkostoja. Opetuksessa hyödynnetään asiantuntijapuheenvuoroja sekä -alustuksia, tulevaisuuden ennakoinnin näkökulmaa. Yrittäjämäinen työote näyttäytyy TAOKin syksyllä 2013 käyttöönotetussa opetussuunnitelmassa kaikille niin sanotusti toiminnallisena läpäisyperiaatteena eli se ei ole yksittäinen sisältöperustainen opintojakso, mutta opettajaopiskelijoilla on myös mahdollisuus syventää omilla valinnoillaan tämän kokonaisuuden hallintaa, muun muassa tehden yhteistyötä TAMKin Y-Kampuksen kanssa.