Opetussuunnitelmat ja strategiat

OPS-kehittäminen toimintatutkimuksen keinoin keväällä 2012!

Opettajankoulutusyksiköiden opetussuunnitelmia kehitettiin toimintatutkimuksen keinoin 15 organisaatiossa yhteensä 55 opettajankouluttajan voimin.

Kehittämistyön tasoiksi valittiin:

1. Yrittäjyyskasvatuksen osaamisen analysointi ja sen määrittely kehitettävän opetussuunnitelman lähtökohtana

2. Oppilaitoksessa suunniteltava opetussuunnitelma, esim. suunnitellaan jokin yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuus/moduuli/integroitu näkemys olemassa oleviin tai kehitettäviin opetussuunnitelmiin. 

3. Yrittäjyyskasvattajien käytännön työssä kehitettävä opetussuunnitelma, ts. lähdetään viemään olemassa olevaa yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmaa käytäntöön ja keksitään sen realisoitumiseen uusia ratkaisuja. 

4. Oppijoiden kokema opetussuunnitelma, esim. kehittämisessä pureudutaan siihen, miten nykyinen yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma näkyy oppijoiden kokemana ja lähdetään tämän pohjalta kehittämään uusia käytänteitä. 

Kunkin kehittäjätiimin tuli luoda visio eli kirjata ylös se, mitä he tällä kehittämistyöllään haluavat saavuttaa.

Opettajankouluttajien oppimista tapahtui Schulman ja Schulmanin (2002) mallin mukaisesti tasaisesti ymmärryksen, motivaation, käytänteiden ja visioiden kehittymisenä.

Lisää tutkimuksesta ja tuloksista voi lukea Anne Tiikkalan väitöskirjasta. Osatuloksia on raportoitu myös eri konferenssijulkaisuissa.

 

Alla olevaan taulukkoon on tiivistetty se, miten yrittäjyyskasvatus näkyy tällä hetkellä opettajankoulutusorganisaatioiden opetussuunnitelmissa ja strategioissa. Osa tiedoista puuttuu, mutta niitä päivitetään koko ajan.

Yliopisto / 
normaalikoulu /
ammatillinen
opettajakorkeakoulu
Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen
tilanne oppilaitoksissa vuonna 2012,
mm. uudet kurssit ja tavoitteet
Yrittäjyyskasvatuksen
strategiat
Helsinki (HY) / okl Yrittäjyyskasvatus esiintyy läpäisyperiaatteella opetussuunnitelman "Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys" –perusopetuksen aihekokonaisuuden yhteydessä eri kursseilla.  Omaehtoisen yrittäjyyden (itseohjautuvuuden ja aktiivisen vastuunottamisen) ja sisäisen yrittäjyyden (vertaisryhmän voimaannuttava ajattelu- ja toimintatapa) ajattelutavat heijastuvat jossain määrin tutkintovaatimuksissa ja opetusohjelmissa. 
Viikin normaalikoulu  päivitetään  päivitetään 
Helsingin normaalilyseo  päivitetään  päivitetään 
Turku (TY) / okl  4 eri kurssia sisältää yrittäjyyskasvatusta, joista 2 pakollisia. Aihe on sisällytetty harjoitteluun. Tavoitteena tarjota riittävät tiedot yrittäjyyskasvatuksesta luokanopettajaopiskelijoille tulevaa työtä ajatellen.  Yvi-hankkeen aikana teemaa on saatu selkeämmin esille luokanopettajien koulutusohjelmaan. Strategiatasolla teema on dekaanin käsittelyssä ja julkaistaan pian. Ops-tasolla teema on entistä selkeämmin esillä. 
Turku / normaalikoulu  Yrittäjyyskasvatus näkyy JOPO -ryhmän aktiivoinnissa, mm. työssäoppimisjakson kehittämisenä. Opetusharjoitteluun on sisällytetty yrittäjyyskasvatus.  Yrittäjyyskasvatus on tuotu mukaan koulun strategioihin ja sen näkymistä on painotettu YVI-hankkeen aikana. Vastustusta strategioiden kehittämisessä ei ole ollut. 
Rauma (TY) / okl  Opettajankoulutuksen luokanopettan ja käsityön aineenopettajankoulutusohjelmien syventävien opintojen osuuteen sisältyy kaikille pakollinen 3 op:n laajuinen opintojakso. Valinnainen kurssi on tarjolla myös lastentarhanopettajille.  Yrittäjyyskasvatus on tuotu mukaan opettajankoulutusta koskeviin strategioihin, eikä strategioiden kehittäminen ole kohdannut vastustusta. Kasvatustieteiden strategiassa vuodelle 2013 mainitaan, että tiedekunta vahvistaa keskeistä valtakunnallista profiiliaan yrittäjyyskasvatuksessa. 
Rauma / normaalikoulu  Tavoitteena saada yrittäjyyskasvatus kiinteäksi osaksi opsia. Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan opetusharjoittelussa.  Yrittäjyyskasvatus on otettu painopistealueeksi ja se näkyy työsuunnitelmissa ja harjoitteluissa nykyisin selkeästi. YVI-hankkeen myötä asia on hyväksytty työyhteisössä 
Vaasa (ÅA) / okl  Yrittäjyyskasvatus, 5op, pakollinen kurssi käsityökasvatuksen pääaineopiskelijoille sekä käsityökasvatusta pitkänä sivuaineena opiskeleville luokan- tai aineenopettajille. Yrittäjyyskasvatusta ei ole kirjattu viralliseen strategiaan mutta yrittelijäisyyden kehittäminen nähdään käsityöaineiden ja käsityökasvatuksen luonnollisena osana, ja aihetta käsitellään esim. harjoittelujaksojen aikana. Mm. harjoitteluohjauksessa opiskelijoiden huomio pyritään kiinnittämään yrittelijäisyyden kehittämiseen. 
Vaasa (ÅA) / övningskola  Toteuttaa yhdessä Vaasan okl:n kanssa käsityökasvatuksen opiskelijoille tarjolla olevan kurssin.  päivitetään 
Tampere (TaY) / okl  Tavoite nostaa opsista esiin yk:n sisällöt ja määritellä kehittämishaasteet luokanopettajakoulutuksen osalta.  päivitetään 
Tampereen normaalikoulu  päivitetään  päivitetään 
Jyväskylä (JY) / okl  Tavoite kehittää ja tutkia luotua "yrittäjyyskasvatus opettajankoulutuksessa" -mallia  päivitetään 
Jyväskylä / normaalikoulu  päivitetään  Yrittäjyyskasvatus on tuotu mukaan koulun strategioihin ja sen näkymistä on painotettu YVI-hankkeen aikana. Vastustusta strategioiden kehittämisessä ei ole ollut. 
Oulu (OY) / okl  Aineenopettajille on tarjolla valinnainen kurssi Yhteiskunta ja yrittäjyys koulussa, 3 op. Keväällä 2013 myös teknologiapainotteisessa opettajankoulutuksessa on ensi kertaa tarjolla valinnainen kurssi Yrittäjyyskasvatuksen perusteet, 2 op.  Uuteen opetussuunnitelmaan on ehdotettu kahta yrittäjyyskasvatuksen kurssia, joiden valmistelu jatkuu keväällä. Uusi ops otetaan käyttöön syksyllä 2013. 
Oulu / normaalikoulu  Tavoitteena peilata koulun opsia oppilaiden kokemuksiin yrittäjyyskasvatuksen osalta.  päivitetään 
Kajaani (OY)  Kajaanissa toiminta loppuu kesällä 2013 ja viimeinen yrittäjyyskasvatuksen kurssi on meneillään. Yhteistyö Oulun yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi jatkuu. -
Joensuu (JoY) / okl  päivitetään  päivitetään 
Joensuu / normaalikoulu  Tavoitteena vahvistaa olemassa olevia yk:n toimia ja tehdä toimintoja näkyväksi, sekä vahvistaa opettajaksi opiskelevien tietoja yk:n tavoitteista ja toimintamuodoista.  päivitetään 
Savonlinna (JoY) / okl  päivitetään  päivitetään 
Savonlinnan normaalikoulu  päivitetään  päivitetään 
Lapin yliopisto (LY) / KTK / okl  Opintokokonaisuus: Vaihtoehtopedagogiikan suuntaukset, 2 op, kirjatentti , jossa vapaasti tentittäväksi valittavien kirjojen joukossa mm. L. Hietasen väitöskirja yrittäjämäisestä toiminnasta ja Yrittäjyyskasvatus hallintana -teos. Valinnaisina opintoina YTK:n opintotarjonnassa kurssi Yrittäjyyteen herääminen 3 op. Tämän kurssin voi korvata YVI-hankkeessa laaditulla virtuaalikurssilla: Yrittäjämäinen toiminta kasvu- ja oppimisprosessin jatkumona, 3 op. Opiskelija voi myös valita 25 op sivuaineeksi Yrittäjyysopinnot, jotka tarjotaan YTK:n opintoina.  Yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus mainitaan laitoksen strategoissa. Tiedekunnassa yritetään jatkossa löytää nykyistä enemmän tilaa yrittäjyyskasvatuksen monimuotoisuuden praktiselle ja kriittiselle avaamiselle kaikille yhteisissä opinnoissa. Lapin yliopistossa on kaikkien tiedekuntien opiskelijoilla mahdollisuus valita Yrittäjyysopinnot 60 op tai osia niistä, sivuaineeksi tai valinnaisiin opintoihin. 
Lapin yliopisto / harjoittelukoulu Harjoittelukoulu toimii vierailukohteena, jossa voi tutustua yrittäjyyskasvatuksen pedagogiseen sovellukseen alkuopetuksessa. 1.-6. luokilla oppilaat osallistuvat muun muassa Tämä toimii - kilpailuun. Erityisesti taidekasvatuksessa, retkeilykasvatuksessa ja käsitöissä käytetään osallistavia ja yrittäjämäisiä toimintatapoja 1.-6. luokilla.  1.-6. Luokilla yrittäjyyskasvatusta on kehitetty pedagogisesti em. aihekokonaisuuksissa osallistavana kasvatuksena ja vastuukasvatuksena. Ainedidaktisessa harjoittelussa luokanopettajaopiskelijat toteuttavat käsitöiden yhteisprojektin ja alkuopetuksessa he osallistuvat vastuutehtävien toteuttamiseen. 
HAMK AOKK  Elokuussa 2012 aloitettiin uusi osaamisperusteinen ops. Yrittäjyys-/yrittäjyyskasvatustavoitteita on neljässä opintojaksossa, joiden yhteenlaskettu laajuus on 29 op.
Kaikki em. opintojaksot kuuluvat kaikille opettajaopiskelijoille, jotka saavat hyvät perusvalmiuden yrittäjyyden edistämiseen ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. 
Yrittäjyys ja sen edistäminen on mukana painotetusti sekä Hämeen ammattikorkeakoulun että yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa muodostetussa FUAS-yhteistyön strategioissa. Ammatillisella opettajakorkeakoululla ei ole omaa strategiaa, joten sen toimintaa ohjaavat edellämainitut strategiat. 
TAMK AOKK  Tavoitteena yk-osaamisen määrittely ja yk opsiin osaksi opinnot läpäisevää ammatillisen kasvun juonnetta.  TAOKKissa (ja TAMKissa) on tehty yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä koko ajan - niin YVI-hankkeeseen liittyen kuin muutenkin muissa yhteyksissä. Kehittämistyö jatkuu edelleen. 
JAMK AOKK  Opetussuunnitelma on osaamisperustainen, jossa yhtenä osaamisalueena on Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen. Opinnot on suunniteltu siten, että kaikki opettajaopiskelijat hankkivat perusosaamisen yrittäjyyskasvatukseen pakollisissa opinnoissa. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija syventää tai laajentaa yrittäjyyskasvatusosaamistaan omien tai organisaationsa kehittämistarpeiden mukaisesti.  Yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen strategiaa on kehitetty JAMK: ssa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa siten, että koko henkilöstö on voinut ottaa kantaa strategiaan intranetissä ja henkilöstökokouksissa. YVI on osaltaan mahdollistanut strategian jalkauttamisen opsiin lv. 2011-12 yhteisöllisessä kehittämistyössä, johon on liittynyt myös opettajankouluttajien yrittäjyyskasvatusosaamisen parantamista. Osaa opettajankouluttajista askarruttaa edelleenkin yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen tärkeys ja oman osaamisen riittävyys. 
Omnia  päivitetään  Yrittäjyyskasvatus on tuotu mukaan koulun strategioihin ja sen näkymistä on painotettu YVI-hankkeen aikana. Strategioiden kehittämisessä on kohdattu jonkin verran vastustusta. 
HAAGA-HELIA  Tavoite integroida yk-ohjelma tiiviisti osaksi opsia ja osaksi koulun toimintaa.  Yrittäjyyskasvatus on tuotu mukaan koulun strategioihin ja sen näkymistä on painotettu YVI-hankkeen aikana. Vastustusta strategioiden kehittämisessä ei ole ollut. 
OAMK AOKK / OSAO  Opetussuunnitelmassa 2012-2013 yrittäjyyskasvatusta on pakollinen osio jokaiselle opettajaopiskelijalle, ja jokaisen opettajan tehtävänä on vastata yhdestä yrittäjyyskasvatuksen projektista. Pakollisen osion lisäksi yk:ta voi suorittaa 23 op.  Tavoite saada yk osaksi pakollisia opintoja ja läpileikkaavaksi aihekokonaisuudeksi opintoihin. Aluksi yk:n kehittämisessä kohdattiin vastustusta, mutta nyt organisaation tilanne on erittäin hyvä yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Ratkaisevasti tilanteeseen on vaikuttanut johdon tuki ja näkemys aiheen merkityksestä ja tarpeellisuudesta. 

Kysy lisää

  • Anne Tiikkala Opettaja, opettajankouluttaja, Turun normaalikoulu +358 40 867 6915 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.