Yrittäjämäinen toiminta

Lapin yliopistossa on kehitetty yrittäjyyskasvatukseen uusia kursseja!

Kaksi esimerkkiä yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuuksista.

PÄÄTÖKSENTEKO
SYSTEEMISENÄ
JATKUMONA
PERUSOPETUKSEN
ALALUOKAT
PERUSOPETUKSEN
YLÄLUOKAT
AMMATILLINEN
TOINEN ASTE
AIKUISKASVATUS
valintojen mahdollisuus 

konkreettisia ja tuttuja säännöllisissä arkitoiminnoissa 

henkilökohtaisia ja vaihtelevia, oppiaineessa ja työskentelemisessä  yritystoimintaan liittyviä ja myös ulkoaannettuja asiantuntijuuden
ohjaamia ja tilanteiden mahdollistamia
vastuu  tehtävistä ryhmässä  omasta ja toisten työskentelemisestä  yhteisestä yritystodellisuudesta  omasta arvokkaasta roolista toimittaessa verkostoissa
riski  epäonnistumisen kokemus  virheistä oppiminen  epävarmuuden sietäminen  tarkoituksellisesti mokaamalla oppiminen 
erilaisuus  rohkeus omaan mielipiteeseen  oikeus olla minä ja yhtä arvokkaat mielipiteet  omat vahvuudet  asiantuntijoiden (roolin) haltuun ottaminen 
dialogi  ääneen ajatteleminen  keskustelu ja kuunteleminen  neuvottelu  luova välttely, hyvä hankaus 

Haataja, A. & Hietanen, L. & Järvi, T. & Tompuri, H. 2009. Kohti yrittäjyysvalmiuksia - Päätöksenteon oppiminen systeemisessä oppimisympäristössä. Teoksessa Yrittäjyyskasvatuksen muotoutuva maisema - Yrittäjyyskasvatuksen identiteettiä rakentamassa. (toim. Kansikas, Juha & Kyrö, Paula & Seikkula-Leino, Jaana & Römer-Paakkanen, Tarja) Jyväskylän taloustieteen julkaisuja:179:2009.s.108-144.

 

Yrittäjämäinen toiminta kasvu- ja oppimisprosessin jatkumona (3 op)

Käytäntöön ja tutkimukseen perustuvia kursseja toteutetaan viitenä reaaliaikaisena virtuaaliluentokertana, ohjattuna portfoliotyöskentelynä ja vuorovaikutteisena reflektointina.

Sisältö tarkentuu ryhmän tarpeesta käsin. Ohessa esimerkki sisällöistä.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • reflektoida omaa ja muiden toimintaa
  • laatia portfolion sekä hyödyntää sitä oppimisessa
  • tunnistaa, selittää ja soveltaa yrittäjyyteen liittyviä käsitteitä
  • tunnistaa ja selittää yrittäjyyttä osana kasvu- ja oppimisprosessia
  • toimia yrittäjämäisesti

Sisältö:

  • reflektointitaitojen vahvistaminen ja kehittäminen
  • portfolion koostaminen
  • yrittäjyys tietona, taitona ja asenteena
  • yrittäjyyteen liittyviä käsitteitä
  • yrittäjyys elämän eri vaiheissa

Opetus- ja työmuodot: koko ryhmän virtuaaliluento pienryhmätyöskentelyä virtuaaliluokassa ja verkko-oppimisympäristössä, itsenäistä työskentelyä.  

© KM Anita Haataja, FT Lenita Hietanen ja KM Helena Tompuri, Lapin yliopisto; KT Taina Järvi, Lapin ammattiopisto. Kurssi järjestään sopimuksen mukaan. Yhteyshenkilö: Lenita Hietanen, lenita.hietanen(at)ulapland.fi


 

Yrittäjyysopinnot (25 op + 35 op) Entrepreneurship Studies (25 + 35 ECTS)

Perustehtävän määrittely: Yrittäjyysopintojen perustehtävänä on yrittäjyyden edistäminen mahdollistamalla yrittäjyysopintojen saatavuus yliopisto-opiskelijoille. Opinto-ohjelmassa yhdistyvät yrittäjyysosaaminen sekä yrittäjämäinen ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa. Yrittäjyyttä tarkastellaan henkilökohtaisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Kenelle opinto-ohjelma on tarkoitettu: Yrittäjyysopinnot on tarkoitettu Lapin yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille sekä muille yrittämisestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta kiinnostuneille tukemaan omaa substanssiosaamista. Ne sopivat sivuaineeksi joko suppeina tai laajoina opintoina

Opetus- ja työmuodot: Opinto-ohjelma toteutetaan yrittäjämäistä pedagogiikkaa käyttäen, yhdistäen ja soveltaen joustavia oppimismenetelmiä (blended learning) sekä hyödyntäen opiskelijoiden aiemmin hankkimia tietoja ja taitoja. Opettajat toimivat asiantuntijoina sekä valmentajina. Oppimistehtävät kytketään yrittäjyyteen ja osaamisen kehittymiseen rakentamalla verkostoja. Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista omassa ja ryhmän oppimisprosessissa.

Suoritustavat: Opintojaksot koostuvat luennoista sekä erilaisista yksilö- ja ryhmäoppimistehtävistä ja oppimateriaaleista. Opiskelija osallistuu reaaliaikaiseen opetukseen, suorittaa annetut oppimistehtävät ja laatii osaamisestaan koosteen portfolioonsa.

Opintosuoritusten arviointi: Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5.

Pakollisuus ja vaihtoehtoiset suoritustavat: Saadakseen merkinnän yrittäjyysopintojen suorituksesta opiskelija suorittaa perus- ja aineopinnot esitetyillä vaatimuksilla. Oppiminen etenee parhaiten noudattamalla opinto-oppaassa esitettyä opintojaksojen järjestystä. Mikäli opiskelijalla on opintoja, joiden hän katsoo oikeuttavan korvaavuuteen, niin korvaavuuksista on sovittava ennen opintojakson alkua vastuuopettajan kanssa, samoin kuin aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT)

Lisätietoja

Yliopisto-opintoja aloittaville opiskelijoille suositellaan KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot opintojaksoa. Yrittäjyysopintoja suorittaville suositellaan laskentatoimen ja markkinoinnin opintoja.

Vastuuhenkilöt: Opettajina toimii Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, asiantuntijoita sekä alumneja. Opinto-ohjelman tieteellinen vastuuhenkilö on professori Susan Meriläinen. Lisätietoja