Arviointi

Arviointi ulottuu koko oppimisprosessiin

Yrittäjyyskasvatuksessa oppijan arviointi voi ulottua koko oppimisprosessiin. Arvioinnin aluksi voi pohtia seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä arvioidaan? (oppimisprosessia, motivaatiota, oppimistuloksia)
 • Miksi arvioidaan? (motivaatio oppimiseen kasvaa, opettaja saa palautetta opetuksestaan)
 • Miten arvioidaan?
 • Kuka arvioi? (oppija itse, vertaiset, opettaja, vanhemmat, yrittäjät)
 • Milloin arvioidaan? (prosessin aikana, sen jälkeen tai jopa ennen prosessia)
 • Lähde: Pickford, R. & Brown, S. (2006): Assessing skills and practice. London: Routledge

Arviointimenetelmiä

Yrittäjyyskasvatukseen sopivat muun muassa seuraavat arviointimenetelmät:

 • Itsearviointi (sisältää itsereflektiota ja ulkopuolista arviointia)
 • Parivertaisarviointi (osapuolten omaa arviointi ja siihen perustuva vertailu, perustuu yhteistyöhön ja vastavuoroisuuteen)
 • Arviointikeskustelu (teemakeskustelut, fokusryhmäkeskustelut)
 • Portfoliot (Yksilö,- ja/tai yhteisöportfoliot, oppimispäiväkirjat jne.)

Itsearviointi

 • Oppilaan toiminnan itsearviointityökalu Laaturi on kehitetty osana YVI-hanketta. Pedagoginen lähtökohta on yrittäjyyspedagogiikan soveltaminen perusopetuksen oppilaiden toiminnan laadun arviointiin. Alempana tällä sivulla olevasta tiedostolaatikosta löytyy sekä oppilaan itsearviointilomakkeet että opettajan ohje.
 • Opettajat voivat arvioida omaa yrittäjyyskasvatuksen osaamistaan Yrittäjyyskasvatuksen mittariston avulla. 

Arvot arvioinnin tukena

Yrittäjyyskasvatuksen arvioinnin tueksi sopivat muun muassa seuraavat arvot, jotka on kartoitettu kahdella EU-tason kyselytutkimuksella vuosina 2010 ja 2011 (ks. myös Tiikkala 2013).

 • luovuus 
 • ongelmanratkaisukyky
 • yhteistyökyky
 • tulevaisuuteen suuntautuminen
 • vastuullisuus
 • virheistä oppiminen, virheiden näkeminen positiivisessa valossa
 • tietämys ja ajattelu
 • kyky sietää muutoksia
 • riskinottokyky
 • itseluottamus
 • aloitteellisuus
 • sitoutuminen
 • tiimityötaito
 • keskustelutaito

Kirjallisuutta aiheesta

Atjonen, P. (2007) Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Gummerus.

Chelimsky, E. (1997) The coming transformations in evaluation. Teoksessa: E. Chelimsky & W. R. Shadish, (toim.) Evaluation for the 21st century. A handbook. Thousand Oaks: Sage, 1-26.

Fayolle, A. (2005) Evaluation of entrepreneurship education: behaviour performing or intention increasing? International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Vol. 2, No. 1, pp. 89-98.

Fetterman, D. M. (1996) "Empowerment Evaluation: An Introduction to Theory and Practice." In Empowerment evaluation. Knowledge and tools for self-assessment & accountability, eds. D. Fetterman, S. Kaftarian & A. Wandersman, pp.3-46. London: Sage Publications.

Korkeakoski, E. (2008) "Arvotietoisuus, teorialähtöisyys ja vaikuttavuus arviointimenetelmien kehittämisessä." In Avaimia koulutuksen arvioinnin kehittämiseen, eds. E. Korkeakoski & H. Silvennoinen, pp. 201-215. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 31. Jyväskylä.

Linnankylä, P. & Atjonen, P. (2008) Arviointi, tutkimus ja arviointitutkimus koulutuksen tietotuotannossa. Teoksessa: E. Korkeakoski & H. Silvennoinen (toim.) Avaimia koulutuksen arvioinnin kehittämiseen. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 31. Jyväskylä, 79-98.

Lyytinen, H.K. & Nikkanen, P. (2008) Arvottaminen on arvioinnin ydintä. Teoksessa: E. Korkeakoski & H. Silvennoinen (toim.) Avaimia koulutuksen arvioinnin kehittämiseen. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 31. Jyväskylä, 25-46.

Patton, M. Q. (1997) Utilization-focused evaluation. Thousand Oaks: Sage.

Pickford, R. & Brown, S. (2006) Assessing skills and practice. London: Routledge.

Räisänen, A. (2005) Kehittävään arviointiin. Teoksessa: H.K. Lyytinen & A. Räisänen (toim.) Kehittämissuuntaa arvioinnista. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6. Jyväskylä, 109-128.

Rönnholm, H. & Räisänen, A. (2005) Arviointi tukee kehittymistä – miten arvioinnin kehittymistä tuetaan? Koulutuksen järjestäjien tukeminen arviointiin liittyvissä asioissa. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 7. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.

Saari, S. (2002) Opettajankoulutuksen arviointi- ja kehittämiskurssi koulutuspoliittisessa kontekstissa. Tampereen yliopisto. Acta universitatis tamperensiss 893.

Silvennoinen, H. (2008) Verkostomaisuus koulutuksen arvioinnin organisointitapana. Teoksessa: E. Korkeakoski & H. Silvennoinen (toim.) Avaimia koulutuksen arvioinnin kehittämiseen. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 31. Jyväskylä, 99-116.

Smith, M & Glass, G. (1987) Research and evaluation in deucation and in the social sciences. N.J.: Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

Tiikkala, A., Seikkula-Leino, J., Ruskovaara, E., Hytinkoski, P. & Troberg, E. 2011. "Yrittäjyyskasvatuksen arvioinnin kehittäminen" Teoksessa: Heinonen, J., Hytti, U. & Tiikkala, A. (toim.)

Tiikkala, A. & Seikkula-Leino, J. 2011. Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta. Teoksessa: Rytkölä, T, Ruskovaara, E. & Järvinen, M.-R. (toim.) Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella - näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen. Kerhokeskus. Vammalan kirjapaino: Sastamala, 161-172.

Tiikkala, A., Ruostesaari, M-L, Seikkula-Leino, J. & Troberg, E. 2011. Yrittäjyyskasvatuksen taustalla vaikuttavat arvot EU-maissa. YKTT 6.-7.10.2011, Lappeenranta.

Tiikkala, A., Ruostesaari, M-L., Seikkula-Leino, J., Troberg, E. 2011. Values of entrepreneurship education in EU-countries. ESU Conference 2011 University of Seville, 12-17 September, Seville, Spain. ISBN 978-84-694-7290-3.

Tiikkala A., Ruskovaara E., Rytkölä, T., Seikkula-Leino, J., & Troberg E. (2010) "Evaluation and Values of Entrepreneurship Education." Paper presented at The 7th ESU Conference on Entrepreneurship 2010. Conference proceedings of ESU Conference 2010, pp.45-67. Tartu, 2010.

Tiikkala, A., Ruskovaara, E., Rytkölä, T., Seikkula-Leino, J., Jussila, I., Troberg, E. (2010) "Entrepreneurship Education in Finnish Basic Level Education: who, how, and what to evaluate?" In Innovation and entrepreneurship in Universities, ed. M-L Neuvonen-Rauhala, pp.138-148. Lahti University of Applied Sciences C:72. The Proceedings of the 3rd International FINPIN 2010 Conference, Tampere.

Kysy lisää

 • Anne Tiikkala Opettaja, opettajankouluttaja, Turun normaalikoulu +358 40 867 6915 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.