Järjestöjen tuki

Verkostot auttavat opettajaa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa

Monet järjestöt ovat mukana yrittäjyyskasvatuksessa aktiivisesti ja tarjoavat oppilaitoksille tukea ja ideoita toteuttamiseen

 

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akavassa on noin satatuhatta opiskelijajäsentä. Seuraavilta sivuilta Akava löytyy työelämätietoa ja -vinkkejä opiskelijoille.

Kehittämiskeskus Opinkirjo edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Se turvaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia kasvaa henkisesti ehyiksi ja itsetuntoisiksi, ajatteleviksi, kriittisiksi ja ongelmanratkaisukykyisiksi ihmisiksi, joilla on edellytykset ja mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluiksi aina itseään koskevissa asioissa ikäkautensa mukaisesti. Opinkirjo on osaltaan rakentamassa osallistavaa ja yrittäjämäistä koulua ja siksi yrittäjyyskasvatus ja sen kehittäminen ovat tärkeitä. Yrittäjyyskasvatus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden rikastaa oppimisympäristöjä, monipuolistaa opetusmenetelmiä ja vahvistaa oppijalähtöistä pedagogiikkaa.

Opinkirjo tuottaa maksuttomia materiaaleja ja koulutusta opettajille kaikilla koulutusasteilla, kursseja opettajaopiskelijoille sekä täydennyskoulutusta. Tutustu materiaaleihin ja toimintaan osoitteessa www.opinkirjo.fi.

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat head, hands, heart ja health, suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. 4H-nuori ja -aikuinen pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.
4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. 4H-järjestöön kuuluu 79 000 jäsentä. 4H-yhdistyksiä on 251 eri puolilla Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 14 4H-piiriä. Ruotsinkielistä 4H-toimintaa tarjoaa Finlands svenska 4H, jolla on 5 000 jäsentä.

Pellervo on osuuskuntien ja muiden osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen palvelu-, yhteistoiminta- ja etujärjestö, jonka tarkoituksena on osuustoiminnan arvojen ja periaatteiden esiintuominen ja jäsenyhteisöjen toimintaedellytysten parantaminen. Pellervo edistää osuustoiminnan tunnettuutta ja siihen perustuvan liiketoiminnan kehittymistä. Pellervon Osuuskunta ja Osuustoiminta tutuksi -tietopankki sisältää kattavat tiedot osuustoiminnasta sekä runsaasti aihepiiriä koskevaa materiaalia myös opetuksen ja koulutuksen tarpeisiin.   

Perheyritysten liitto ry on suomalaisten perheyritysten yhteistyö-, koulutus- ja edunvalvontajärjestö, joka edistää suomalaisten perheyritysten toimintaedellytyksiä sekä vastuullista, kasvollista omistajuutta. Liittoon kuuluu yli 380 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 29 miljardia euroa ja jotka työllistävät 150 000 henkilöä.

SAK on yli miljoonan suomalaisen ja 21 ammattiliiton keskusjärjestö. Sen toiminnan perustana ovat ihmisarvoinen työelämä, yhdenvertaisuus ja heikompien puolustaminen. Seuraavilta sivuilta SAK löytyy tietoa ja linkkejä aineistosta, jota koulut voivat käyttää opetuksessaan.

Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa. Tavoitteena on, että menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee. Järjestön oman toiminnan lähtökohtana ovat yrittäjyyden perusarvot; vapaus, vastuu ja luovuus.

Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli 113 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Mukana on yrityksiä kaupan, liikenteen, palvelujen, teollisuuden ja urakoinnin toimialoilta. Jäsenrakenne vastaa suomalaista yritysrakennetta. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrityksiä. Suomen 88 000 työnantajayrityksestä Suomen Yrittäjiin kuuluu 52 000 yritystä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu yli 400 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 53 toimialajärjestöstä.

Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT) on suomalaisen elinkeinoelämän tiedotustoimisto, joka seuraa yritysten toimintaympäristössä ja nuorten asenteissa tapahtuvia muutoksia. Taloudellinen tiedotustoimisto vastaa elinkeinoelämän koulutus- ja uravalintoja tukevasta viestinnästä ja tarjoaa yrityksille ja kouluille välineitä nuorisoviestintään.

YES-verkosto on yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, joka tarjoaa tukipalveluja yrittäjyyskasvatuksen koulutukseen, yrittäjyyden kehittämiseen koulussa sekä koulu-yritysyhteistyöhön. Alueelliset YESit auttavat kouluja, oppilaitoksia ja yrityksiä löytämään hyviä käytäntöjä opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen. YES tekee käytännön työtä koulujen ja yritysten parissa järjestäen tapahtumia, tilaisuuksia sekä koulutuksia alueellisesti ja kansallisesti.

YES-aluetoimistot tarjoavat eri koulutusasteille yrittäjyyskasvatusta tukevia työkaluja, etsivät uusia toimintamalleja yrittäjyyskasvatuksen toteutumiseen sekä toimivat yrittäjyyskasvatuksen verkottajina ja yhteistyöfoorumina eri puolilla maatamme. YES ry:n tavoitteena on luoda YES-verkostosta vakiintunut, valtakunnallisesti kattava toimintamalli (OKM 2009:7), joka toimii yrittäjyyskasvatuksen ja -opetuksen ja yrittäjyyden edistämisen ytimessä.