Yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun peruslähtökohtia

 • Selvittäkää, mitä yrittäjyyskasvatus on. Mitkä ovat sen tavoitteet? On olennaista, että kaikki tietävät, mistä yrittäjyyskasvatuksesta on kyse.
 • Mikä on yrittäjyyskasvatuksen tila tällä hetkellä ja mihin haluatte päästä – luokaa itsellenne visio.
 • Laatikaa tavoitteet yrittäjyyskasvatukselle: aikataulu, tarvittavat resurssit jne. Perehtykää oman opetustason opetussuunnitelmiin sekä alueellisiin ja valtakunnallisiin strategioihin. Oman alueenne strategiat antavat perustan kehittää yrittäjyyskasvatusta.
 • Suunnitelkaa, miten yrittäjyyskasvatus integroidaan eri oppiaineisiin ja oppilaitoksen toimintakulttuuriin.
 • Suunnitelkaa kenen kanssa teette yhteistyötä. Miten esimerkiksi työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö palvelee yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä? Entä miten järjestöt ja muut organisaatiot voivat tukea teitä? Kotijoukoissa on myös joukkovoimaa!
 • Missä oppimisympäristöissä yrittäjyyskasvatusta toteutetaan? Oppimisympäristöt yrittäjyyskasvatuksessa laajenevat myös koulun ulkopuolelle. Oppimisympäristö on sosiaalisuuteen ja vuorovaikutteisuuteen kannustava. Siinä sallitaan myös riskien ottamista ja epäonnistumisista oppimista. Lisäksi ympäristö kannustaa mahdollisuuksien kehittämiseen, luovuuteen ja uusien oivalluksien tuottamiseen.
 • Mitkä ovat yrittäjyyskasvatukseen sopivia työtapoja? Yvistä löydät ideoita myös erilaisten työtapojen hyödyntämiseen.
 • Miten yhteiset suunnitelmat saadaan sisäistettyä? Miten mahdollisimman moni aidosti sitoutuu yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen? Yrittäjyyskasvatus ei ole kaikille tuttu asia. Motivoikaa ja innostakaa yrittäjyyskasvatukseen!
 • Suunnitelkaa yrittäjyyskasvatuksen arviointi. Miten voit arvioida oppijan kehittymistä? Miten oppija voi tehdä itsearviointia? Opettaja voi myös arvioida omaa toimintaansa. YVIstä kohdasta Arviointi löytyy tähän vinkkejä.
 • Lähde: Seikkula-Leino, Jaana (2007). Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Helsinki: Opetusministeriö. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. Opetusministeriön julkaisuja 2007:28.

Yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun tueksi sopivat muun muassa seuraavat arvot, jotka on kartoitettu kahdella EU-tason kyselytutkimuksella vuosina 2010 ja 2011 (ks. myös Tiikkala 2013):

 • luovuus
 • ongelmanratkaisukyky
 • yhteistyökyky
 • tulevaisuuteen suuntautuminen
 • vastuullisuus
 • virheistä oppiminen, virheiden näkeminen positiivisessa valossa
 • tietämys ja ajattelu
 • kyky sietää muutoksia
 • riskinottokyky
 • itseluottamus
 • aloitteellisuus
 • sitoutuminen
 • tiimityötaito
 • keskustelutaito