Opettajille

Yrittäjyyskasvatus - olennainen osa opetusta ja koulutusta!

Yrittäjyys on kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Yrittäjyyskasvatuksella kannustetaan oppijoita yritteliäisyyteen, yrittäjyyteen, vastuullisuuteen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen myös työelämän näkökulmasta. Yrittäjyyskasvatus on olennainen osa suomalaista koulutusta ja opetusta.

  • Työelämätaidot ja yrittäjyys on yksi seitsemästä laaja-alaisesta aihekokonaisuudesta, jotka sisältyvät Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (lue lisää: OPS 2016). Jo vuonna 2004 voimaan astuneet perusopetukseen opetussuunnitelman perusteet sisälsivät aihekokonaisuuden osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
  • Yrittäjyys on mukana läpäisevänä teemana myös ammatillisissa perustutkinnoissa. Yrittäjyysosaamiseen ja yrittäjävalmiuksiin liittyvät opinnot voivat muodostaa oman kokonaisuutensa, tai niihin liittyvät ammattitaitovaatimukset voidaan sisällyttää tutkinnon osien tavoitteisiin.
  • Aloitekyky ja yrittäjyys on määritelty yhdeksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista koko Euroopan tasolla. 

Yrittäjyyskasvatus voidaan ymmärtää sekä opetuksen sisällöksi että opetuksessa käytettäväksi menetelmäksi. Yrittäjyyskasvatuksen toimintatavat ovat mitä moninaisimmat, ja aihekokonaisuuden toteutukseen on saatavilla runsaasti tukea ja käytännön malleja. Opetuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen voi saada ajatuksia ja vankkaa perustaa myös yrittäjyyskasvatukseen liittyvästä monitieteisestä tutkimuksesta.

  • Tälle sivulle on koottu linkkejä Suomessa ja muualla Euroopassa toimiviin järjestöihin ja tahoihin, jotka omalla toiminnallaan toteuttavat ja tukevat yrittäjyyskasvatusta.
  • Vasemmalla olevasta valikosta löytyy yrittäjyyskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyviä vinkkejä ja taustatietoa opettajien avuksi. Lisää ajatuksia yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ja toteutukseen tarjoavat myös opettajaopiskelijoiden parissa tehdyt haastattelut. 
  • Alimpana tällä sivulla: lyhyt listaus yrittäjyyskasvatukseen liittyvistä artikkelikokoelmista ja väitöskirjoista. Tutustu myös: Tutkimus (YVI) | Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura.

Tervetuloa yrittäjyyskasvatuksen maailmaan!

Kirjallisuutta aiheesta

ARTIKKELIKOKOELMIA

Seikkula-Leino, J., Tiikkala, A. & Yöntilä, L. (toim.) 2014. Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010-2014. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014.

Tapani, A., Kukkonen, H. & Stenlund, A. (toim.) 2014. Pysäköinti kielletty - huoltoajo sallittu. Yrittäjyyspedagogiikka moottorina kohti uudenlaista ammatillisuutta. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 72.

Rytkölä, T., Ruskovaara, E. & Järvinen, M.R. (toim.) 2011. Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella - näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen. Kerhokeskus - koulutyön tuki ry.    

VÄITÖSKIRJOJA YRITTÄJYYSKASVATUKSESTA PERUSOPETUKSESSA JA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSESSA

Haataja, A.K. 2014. "Siinä pitäs pomottaa itteään..." Tapaustutkimus vastuuseen kasvamisesta alkuopetusluokassa. Acta Universitatis Lapponiensis 286. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2014. ISBN (nid.) 978-952-484-760-5, ISSN 0788-7604.

Tiikkala, A. 2013. Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja C: 368. Annales Universitatis Turkuensis. Turun yliopisto.

Järvi, T. 2013. Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Lapin yliopistokeskus. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 109.

Hietanen, L. 2012. Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin. Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Lapin yliopistokustannus.