Sanakirja

 1. A Affektiivinen oppimisen ulottuvuus (affective dimension of learning)
 2. Akateeminen yrittäjyys (academic entrepreneurship)
 3. Allianssi (alliance)
 4. Ammatinharjoittaja (person practicing a profession, self-employed person)
 5. Arvo (value)
 6. Asenne (attitude)
 7. Asiakasomistaja (customer-owner)
 8. Avoin yhtiö (partnership)
 9. C Co-opetition
 10. E E-yrittäjyys (e-entrepreneurship)
 11. Eettinen yrittäjyys (ethical entrepreneurship)
 12. Elämäntapayrittäjyys (entrepreneurship as a lifestyle)
 13. Este (barrier, obstacle)
 14. F Franchising
 15. Freelancing
 16. H Henkilöyhtiö (partnership)
 17. I Inhimillinen pääoma (human capital)
 18. Innovaatio (innovation)
 19. Innovatiivinen yrittäjyys (innovative entrepreneurship)
 20. Intentio (intention)
 21. J Johtaminen (management)
 22. K Kasvuyrittäjyys (high-growth entrepreneurship)
 23. Kauppias (shopkeeper, storekeeper, merchant)
 24. Kilpailuetu (competitive advantage)
 25. Kognitiivinen oppimisen ulottuvuus (cognitive dimension of learning)
 26. Kollektiivinen yrittäjyys (collective entrepreneurship)
 27. Kommandiittiyhtiö (limited partnership)
 28. Konatiivinen oppimisen ulottuvuus (conative dimension of learning)
 29. Kotitalous (household)
 30. L Leadership
 31. Liikeidea (business idea)
 32. Liiketoiminta (business)
 33. Liiketoimintastrategia
 34. Liiketoimintasuunnitelma (business plan)
 35. Liiketoimintaympäristö (business environment)
 36. Luova ongelmanratkaisu (creative problem solving)
 37. M Mallioppiminen (modelling, social learning)
 38. Management
 39. Markkinat (market)
 40. Minäkuva (self-image)
 41. Mittaaminen (measurement)
 42. Motivaatio (motivation)
 43. Motivaatiotekijä (motivational factor)
 44. N Normi (norm)
 45. O Omaehtoinen yrittäjyys (self-oriented entrepreneurship, spontaneous entrepreneurship)
 46. Omistajuus (ownership)
 47. Ongelmakeskeinen oppiminen (problem based learning)
 48. Opetusmenetelmä (teaching method)
 49. Opetussuunnitelma (curriculum)
 50. Oppimispäiväkirja (learning diary)
 51. Oppimisportfolio (learning portfolio)
 52. Oppimisympäristö (learning environment)
 53. Organisaatio (organization)
 54. Osa-aikainen yrittäjyys (part-time entrepreneurship)
 55. Osakeyhtiö (limited liability company)
 56. Osuuskunta (cooperative, co-operative)
 57. P Pakkoyrittäjyys (necessity entrepreneurship)
 58. Pedagoginen draama (pedagogical drama, educational drama)
 59. Perheyrittäjyys (family entrepreneurship)
 60. Pk-yritys (SME)
 61. Portfolioyrittäjyys (portfolio entrepreneurship)
 62. Projektityöskentely (project work)
 63. Psykologinen omistajuus (psychological ownership)
 64. R Rahoitus (finance)
 65. Resurssi (resource)
 66. Riski (risk)
 67. Ryhmätyöskentely (group work)
 68. S Sarjayrittäjyys (serial entrepreneurship)
 69. Sidosryhmä (stakeholder, interest group)
 70. Sisäinen yrittäjyys (intrapreneurship, corporate entrepreneurship)
 71. Sivutoiminen yrittäjyys (part-time entrepreneurship)
 72. Sosiaalinen pääoma (social capital)
 73. Sosiaalinen rakentuminen (social construction)
 74. Sosiaalinen yrittäjyys (social entrepreneurship)
 75. Sosiaalistuminen (socialization)
 76. Sosiokonstruktivismi
 77. STAD-menetelmä
 78. Stereotypia (stereotype)
 79. Strategia (strategy)
 80. Strateginen yrittäjyys (strategic entrepreneurship)
 81. T Tapayrittäjyys (habitual entrepreneurship)
 82. Tekemällä oppiminen (learning by doing)
 83. Teknologiayrittäjyys (technology entrepreneurship)
 84. Tiimioppiminen (team learning)
 85. Tiimiyrittäjyys (team entrepreneurship)
 86. Toimiala (industry, line of business)
 87. Toimialaympäristö (industrial environment)
 88. Toiminimi (business name, sole trader)
 89. Toimintakulttuuri (operational culture)
 90. Tutkiva oppiminen (exploratory learning)
 91. Työelämään tutustuminen, TET (work practice program, practical training)
 92. Työtapa (method)
 93. U Ulkoinen yrittäjyys (entrepreneurship)
 94. V Vastuullinen yrittäjyys
 95. Verkosto (network)
 96. Vertaisoppiminen (peer learning)
 97. Y Yhteiskunnallinen yrittäjyys (social entrepreneurship)
 98. Yhteistoiminnallinen oppiminen (cooperative learning, collaborative learning)
 99. Yhtiömuoto (company form, governance form)
 100. Yksinyrittäjyys (individual entrepreneurship, solo entrepreneurship, single, entrepreneurship)
 101. Yksityinen elinkeinonharjoittaja (private entrepreneur)
 102. Yksityisyrittäjä-kauppias (entrepreneur-shopkeeper)
 103. Yleinen liiketoimintaympäristö
 104. Yrittäjä (entrepreneur)
 105. Yrittäjämäinen ajattelutapa (entrepreneurial mindset)
 106. Yrittäjämäinen pedagogiikka (entrepreneurial pedagogy)
 107. Yrittäjämäinen toimintatapa (entrepreneurial activity, entrepreneurial behavior)
 108. Yrittäjämäinen ympäristö (entrepreneurial environment)
 109. Yrittäjän piirteet (entrepreneurial characteristics, entrepreneurial traits)
 110. Yrittäjyys (entrepreneurship)
 111. Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo (Measurement Tool for Entrepreneurship Education)
 112. Yrittäjyyskasvatus (entrepreneurship education, enterprise education)
 113. Yrittäjyyskulttuuri (enterprise culture)
 114. Yrittäjyyskyvyt (entrepreneurial capacities)
 115. Yrittäjyysmahdollisuus (entrepreneurial opportunity)
 116. Yrittäjyysprosessi (entrepreneurial process)
 117. Yrityksen perustaminen (new venture creation)
 118. Yritys (enterprise, firm, corporation)
 119. Yrityshautomo (entrepreneurship incubator)
 120. Yritysstrategia
 121. Yritysten välinen yhteistyö