Avoin yhtiö (partnership)

Avoin yhtiö sisältyy yhtiömuotoihin ja on henkilöyhtiö, jossa on vähintään kaksi elinkeinotoimintaa yhtiösopimuksen perusteella harjoittavaa yhtiömiestä, jotka pyrkivät yhteiseen taloudelliseen tarkoitukseen ja jotka kaikki vastaavat yhtiön veloista omalla omaisuudellaan (vrt. kommandiittiyhtiö) (Greenwood & Empson, 2003; Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä).

Organisaatiomuodon valinta on yksi merkittävistä päätöksistä, joita aloittava yrittäjä tekee ja jolla on vaikutuksia yrityksen tulevaan toimintaan (Lamoreaux, 1998). Siksi tietoisuus eri yhtiövaihtoehdoista ja niihin liittyvistä toimintatavoista ja vastuista on oleellista yrittäjyystietoutta. Avoin yhtiö on perinteinen ja selkeä yhtiömuoto, johon ei liity ulkoista omistajuutta tai korkeaa hierarkiaa. Pikemminkin sitä kuvaavat kollektiivisuus ja jaettu asiantuntijuus. (Greenwood & Empson, 2003; Van Lent, 1999) Kuitenkin kumppaneiden itsenäiset vastuut myös muiden kumppaneiden toiminnasta ovat erittäin laajat (Lamoreaux, 1998), mikä tekee avoimesta yhtiöstä melko haavoittuvaisen yhtiömuodon, jossa luottamuksella on suuri merkitys. Avointen yhtiöiden on kuitenkin todettu soveltuvan ja olevan erityisen tehokkaita varsinkin pienissä, vähän pääomaa vaativissa ja erikoistuneissa asiantuntijayrityksissä (esimerkiksi asianajo, kirjanpito, tilintarkastus, johtamisen konsultointi, arkkitehtuuri). Niiden on myös esitetty olevan yrityksiä, joiden selviytymisluvut ovat korkeita. (Greenwood & Empson, 2003)

Avoimia yhtiöitä on tutkittu suhteellisen vähän verrattuna esimerkiksi osakeyhtiöihin (ks. osakeyhtiö). Avointen yhtiöiden tutkimus on keskittynyt avoimeen yhtiöön vaihtoehtoisena organisaatiomuotona (Van Lent, 1999). Lisäksi avointen yhtiöiden osalta on tutkittu esimerkiksi niiden tehokkuutta ja soveltuvuutta tietyille aloille (Greenwood & Empson, 2003; Lamoreaux, 1998).  Yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatustutkimuksessa ei niinkään ole paneuduttu yhtiömuotoihin tai niiden valintaan.

Aineisto


Greenwood, R., & Empson, L. (2003). The professional partnership: Relic or exemplary form of governance? Organization Studies, 24 (6), 909 – 933.

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880389. Viitattu 2.11.2011.

Lamoreaux, M. R. (1998). Partnerships, corporations, and the theory of the firm. American Economic Review, 88 (2), 66 – 71.

Van Lent, R. (1999). The economics of an audit firm: The benefits of partnership governance. The British Accounting Review, 31 (2), 225 – 254.