Sosiokonstruktivismi

Sosiokonstruktivismi (socio constructivism), sosiaalinen konstruktionismi, korostaa tiedon sosiaalista konstruointia, painottaen erityisesti oppimisen sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja. Konstruktivismin eri suuntauksissa yhdistyvät näkemykset siitä, että tieto on aina yksilön tai yhteisöjen itsensä rakentamaa. Tietyt sosiokonstruktivistisen suuntauksen edustajat sisällyttävät oppimisteorioihinsa myös yksilöllisen aspektin.

Aineisto

Tynjälä, P. (1999). Oppiminen tiedon rakentamisena – konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Tampere: Tammer-Paino Oy.