Yleinen liiketoimintaympäristö

Yleinen liiketoimintaympäristö (general business environment) viittaa makrotasolla yrityksen ulkoiseen ympäristöön, joka käsittää mm. erilaisia poliittisia, ekonomisia, sosiaalisia, teknologisia ja lainsäädännöllisiä tekijöitä.

Poliittisilla ja laillisilla tekijöillä viitataan paikalliseen ja valtiolliseen hallintoon, kansainvälisiin järjestöihin (esim. EU, YK, WTO), vero- ja sosiaalipolitiikkaan, ulkomaankaupan säädöksiin sekä kansalliseen ja ylikansalliseen lainsäädäntöön ja sen kehitykseen. Taloudelliset tekijät puolestaan pitävät sisällään mm. talouden kasvun, suhdanteet, rahamarkkinat, inflaation, valuuttamuutokset, rahapolitiikan kehityksen sekä työvoiman ja tulopolitiikan kehityksen. Sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin taas kuuluvat väestörakenne, tulojen jakautuminen, sosiaaliset rakenteet ja liikkuvuus, arvot ja asenteet, elämäntyylin muutokset, asenteet työhön ja vapaa-aikaan, kulutustottumukset ja koulutustaso. Teknologiset tekijät pitävät sisällään raaka-aineteknologian, valmistusteknologian, tuotantoteknologian sekä informaatioteknologian. Ekologiset tekijät pitävät sisällään mm. maan käyttöön ja luonnon säilymiseen, vesistöjen ja ilman suojeluun ja meluamiseen liittyviä tekijöitä

Menestyäkseen pitkällä aikavälillä kilpailussa yrityksen on otettava ulkoinen liiketoimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset huomioon, ymmärrettävä sen seuraukset ja muutettava omaa toimintaansa tämän perusteella.

Aineisto

Grant, R. M. 2008. Contemporary strategy analysis. UK: Blackwell Publishing Ltd **Hatch, M. J. 2006. Organization theory: modern, symbolic-interpretative and postmodern perspectives. Oxford University Press: New York.******