Arvo (value)

Arvo tarkoittaa käsitystä, standardia ja kriteeriä, joka ohjaa yksilön tai ryhmän suhtautumista ja käyttäytymistä (Hirsjärvi, 1983).

Arvot vaikuttavat tarkoitusten ja päämäärien valintaan sekä ilmenevät sanoissa ja teoissa. Arvot voidaan jakaa itseisarvoihin eli päätearvoihin ja välinearvoihin eli instrumentaalisiin arvoihin. (Hirsjärvi, 1983) Arvot, erityisesti itseisarvot, ovat pitkälti riippuvaisia kulttuurista ja ympäristöstä. Ne välittyvät sosiaalisessa kanssakäymisessä (ks. myös sosiaalistuminen ja sosiaalinen rakentuminen) ja siten myös koulutuksessa ja opetuksessa (Launonen, 2004). Koulu ja esimerkiksi koulun toimintakulttuuri (ks. toimintakulttuuri) ovat oleellisia arvojen välittäjiä ja muodostajia. Opetuksella, oppimisella ja yrittäjyyskasvatuksella tulisikin olla vahva arvopohja, sillä opetuksen tavoitteet ja sisältö perustuvat arvoille (Tiikkala et al., 2011). Perinteiset koululaitoksen arvot, kuten varmuus, järjestelmällisyys, johtajuus, tieto, turvallisuus ja perinne, eivät useinkaan sovellu yrittäjyyden edistämiseen. Sen sijaan arvojen tulisi tukea yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa (ks. yrittäjämäinen ajattelutapa ja yrittäjämäinen toimintatapa) eli esimerkiksi aktiivisuutta, vuorovaikutteisuutta, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, itsenäisyyttä, ongelmanratkaisukykyjä, luovuutta ja innovatiivisuutta. (Seikkula-Leino, 2007)

Arvoja on tutkittu kauan esimerkiksi sosiologian, filosofian, psykologian ja sosiaalipsykologian aloilla. Arvot kiinnostavat yhteiskunnallisesti laaja-alaisesti ja niitä onkin tutkittu paljon erilaisista näkökulmista. Myös erityisesti nuorten ja opiskelijoiden sekä työntekijöiden arvot ovat usein tutkimuksen kohteena. Tutkimuksissa tutkitaan esimerkiksi työhön ja organisaatioihin (esimerkiksi Abbott et al., 2005) sekä yhteiskuntaan ja työelämään liittyviä arvoja (esimerkiksi Berings et al., 2004). Kuitenkin yrittäjyyskasvatuksen kohdalla keskustelu arvoista on ollut erittäin vähäistä ja laaja-alainen keskustelu on tervetullutta (Tiikkala et al., 2011).

Aineisto


Abbott, G. N., White, F. A., & Charles, M. A. (2005) Linking values and organizational commitment: A correlational and experimental investigation in two organizations. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78 (4), 531–551.

Berings, D., De Fruyt, F. D., & Bouwen, R. (2004). Work values and personality traits as predictors of enterprising and social vocational interests. Personality and Individual Differences, 36 (2), 349–364.

Hirsjärvi, S. (toim.). (1983). Kasvatustieteen käsitteistö. Helsinki: Otava.

Launonen, L. (2004). Erilaisten arvojen maailma. Teoksessa M. Loukola (toim.). Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa, 12 – 27. Jyväskylä: Gummerus.

Seikkula-Leino, J. (2007). Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Opetusministeriön julkaisuja 2007: 28. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.

Tiikkala, A., Ruostesaari, M-L., Seikkula-Leino, J., & Troberg, E. (2011). Yrittäjyyskasvatuksen taustalla vaikuttavat arvot EU-maissa. YKTT, Lappeenranta, Lokakuu 6 – 7, 2011.