Eettinen yrittäjyys (ethical entrepreneurship)

Eettinen yrittäjyys tai vastuullinen yrittäjyys viittaa yrittäjän ja yrityksen vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen yhteiskunnassa sekä eettisiin arvoihin yritystoiminnassa (Clarke & Holt, 2010).

Eettisyys voi liittyä esimerkiksi ympäristöön, tuotantoon, asiakkaisiin tai työntekijöihin. Äärimmillään yrittäjyyteen voi sisältyä ja sitä voi määrittää epäitsekkyys ja pyrkiminen hyödyn tai arvon tuottamiseen muille kuin yrittäjälle tai yritykselle itselleen (vrt. sosiaalinen yrittäjyys). (Velamuri, 2002) Liiketoiminnan eettisyys edistää yhteiskunnan toimintojen järjestystä ja vähentää sääntelyn kustannuksia (Bucar et al., 2003). Eettisyys ja vastuullisuus ovatkin erittäin olennaisia osa-alueita yrittäjyyden keskustelussa ja ne ovat vaikuttaneet vahvasti yrittäjyyden muutoksiin. Merkittävää on myös se, että eettisen yrittäjyyden on todettu vetoavan erityisesti nuoriin henkilöihin. Vastuullisuuden ja eettisyyden sekä yritystoiminnan seurausten ja vaikutusten merkityksen lisääntyminen taloudellisessa ja kulttuurisessa kontekstissa on otettava kasvavassa määrin huomioon myös yrittäjyyskasvatuksessa, johon eettinen yrittäjyys voisi sisältyä yhtenä kokonaisena osa-alueena. Tämä saattaa vaatia yrittäjyyden valtavirtaisten ulottuvuuksien ja arvojen muuttumista sekä uusien näkökulmien ja opetusmetodien omaksumista. (Rae, 2010)

Eettinen yrittäjyys on herättänyt kiinnostusta tutkimuksessa vasta äskettäin, sillä taloudelliset näkökulmat, jotka korostavat yrittäjää itselleen hyötyä tavoittelevana henkilönä, ovat perinteisesti olleet tutkimuksessa vahvasti edustettuina (Clarke & Holt, 2010). Eettisen yrittäjyyden tutkimus on kuitenkin huomattavassa kasvussa (Rae, 2010), koska yrittäjyyden ja eettisen toiminnan nähdään kietoutuvan yhteen yhä vahvemmin (Clarke & Holt, 2010; Harris et al., 2009). Eettisen yrittäjyyden tutkimuksissa esitetyt tutkimuskysymykset eroavat toisistaan paljon sisältäen kuvailevia ja selittäviä tutkimuksia. Karkeasti jaotellen olemassa olevat tutkimukset käsittelevät yritystoiminnan etiikkaa mikro- ja yksilötasolla, sosiaalisia yrityksiä (ks. sosiaalinen yritys) tai eettistä yrittäjyyttä yhteiskunnan kannalta makrotasolla. (Harris et al., 2009)

Aineisto


Bucar, B., Glas, M., & Hisrich, R. D. (2003). Ethics and entrepreneurs: An international comparative study. Journal of Business Venturing, 18 (2), 261 – 281. 

Clarke, J., & Holt, R. (2010). Reflective judgement: Understanding entrepreneurship as ethical practice. Journal of Business Ethics, 94 (3), 317 – 331.

Harris, J. D., Sapienza, H. J., & Bowie, N. E. (2009). Ethics and entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 24 (5), 407 – 418.

Rae, D. (2010). Universities and enterprise education: Responding to the challenges of the new era. Journal of Small Business and Enterprise Development, 17 (4), 591 – 606.

Velamuri, S. R. (2002). Entrepreneurship, altruism and the good society. Ruffin Series in Business Ethics, 3, 125–143.