Este (barrier, obstacle)

Este tarkoittaa sellaista yrittäjyyteen liittyvää tekijää, joka estää täysin tai vaikeuttaa yrittäjäksi ryhtymistä (Finnerty & Krzystofik, 1985; Kouriloff, 2000; Sarasvathy, 2004; Wickham, 2001).

Esteitä tarkastelemalla voidaan ymmärtää, miksi yksilöt tai ryhmät eivät ryhdy yrittäjäksi tai millaisia seikkoja on ylitettävä voidakseen ryhtyä yrittäjäksi. Yrittäjyyden esteitä on lukuisia ja ne voivat vaihdella yksilöstä tai ryhmästä riippuen, olla voimakkuudeltaan erilaisia ja toimia esteiden yhdistelminä. (Finnerty & Krzystofik, 1985; Kouriloff, 2000) Lisäksi esteet voivat olla joko yksilön subjektiivisesti havaitsemia tai objektiivisesti todellisia (Finnerty & Krzystofik, 1985). Esteet voivat liittyä esimerkiksi psykologisiin, taloudellisiin, poliittisiin tai kulttuurillisiin tekijöihin (Kouriloff, 2000). Karkeasti ne voidaan jakaa myös talouteen, käytäntöön ja henkisiin seikkoihin liittyviksi (Sarasvathy, 2004). Yrittäjyyden esteiden poistaminen voi vahvistaa ja edistää yrittäjyyttä enemmän kuin mikään motivaatiotekijä (ks. motivaatiotekijä). Siksi yrittäjyyskasvatuksessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, millaisia esteitä yrittäjyydelle on olemassa (Sarasvathy, 2004) tunnistaen ja minimoiden niitä (Robertson et al., 2003).

Huolimatta esteiden merkittävästä roolista yrittäjäksi ryhtymisessä ei esteitä tutkita yhtä tärkeänä osana yrittäjyyttä kuin esimerkiksi motivaatiotekijöitä. Vaikka yleisesti tunnustetaankin, että yrittäjäksi ryhtyminen voi olla vaikeaa (Drakopoulou Dodd, 2002), varsinaisesti yrittäjyyden esteitä tutkitaan suhteellisen vähän ja suppeasti (Finnerty & Krzystofik, 1985; Kouriloff, 2000). Onkin esitetty, että yrittäjyystutkimuksessa tulisi vastaisuudessa keskittyä nimenomaan yrittäjyyden esteisiin (Sarasvathy, 2004).

Aineisto


Drakopoulou Dodd, S. (2002). Metaphors and meaning: A grounded cultural model of US entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 17 (5), 519 – 535.

Finnerty, J. F., & Krzystofik, A. T. (1985). Barriers to small business formation. Journal of Small Business Management, 23 (3), 50 – 58.

Kouriloff, M. (2000). Exploring perceptions of a priori barriers to entrepreneurship: A multidisciplinary approach. Entrepreneurship Theory and Practice, 25 (2), 59 – 79.

Robertson, M., Collins, A., Medeira, N., & Slater, J. (2003). Barriers to start-up and their effect on aspirant entrepreneurs. Education + Training, 45 (6), 308 – 316.

Sarasvathy, S. D. (2004). The questions we ask and the questions we care about: Reformulating some problems in entrepreneurship research. Journal of Business Venturing, 19 (5), 707 – 717.

Wickham, P. A. (2001). Strategic entrepreneurship: A decision-making approach to new venture creation and management. 2. painos. Harlow: Financial Times, Prentice Hall.