Innovatiivinen yrittäjyys (innovative entrepreneurship)

Innovatiivinen yrittäjyys tarkoittaa kansantaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää yrittäjyyttä, jossa yrittäjä paikallistaa, keksii ja toteuttaa jonkin täysin uuden idean. Innovatiivinen yrittäjyys erotetaan siis yrittäjyydestä, jossa yrittäjä yritystä perustaessaan toistaa jonkin jo markkinoilla olevan idean. (Baumol, 2010)

Edellä tehdyn määritelmän perusteella yrittäjyys voidaan siis jakaa innovatiiviseen ja uudelleen tuottavaan yrittäjyyteen eikä kaikki yrittäjyys tällöin lukeudu innovatiiviseen yrittäjyyteen. Uudelleen tuottavat yritykset eivät eroa rutiineiltaan ja kyvykkyyksiltään jo olemassa olevista yrityksistä. Ne eivät tuo uutta tietoa ympäristöönsä tai organisoi toimintaansa edeltäjiinsä verrattuna uudella tavalla. Innovatiivisten yritysten rutiinit ja kyvykkyydet puolestaan eroavat jo olemassa olevien yritysten rutiineista ja kyvykkyyksistä huomattavasti. On esitetty, että suurin osa uusista yrittäjistä aloittaa uudelleen tuottajina eikä innovatiivisina yrittäjinä. Innovatiivisten yritysten on myös esitetty olevan riskialttiimpia kuin uudelleen tuottavien yritysten. (Aldrich & Martinez, 2001) Koska innovatiivisuus on kuitenkin hyödyllistä kansantaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti (Matlay, 2005) ja monet yrittäjyyteen liittyvät toiminnot sisältävät innovatiivisia piirteitä (Gartner, 1988), on innovatiivisuuden edistäminen merkittävässä roolissa yrittäjyyskasvatuksessa.

Innovaatioita yrittäjyydessä on tutkittu paljon ja monien vuosikymmenten ajan (ks. innovaatio). Innovatiivisen yrittäjyyden tutkimus kietoutuu tähän tutkimukseen, mutta erillisenä aihealueena innovatiivista yrittäjyyttä on tutkittu suhteessa vähän.

Aineisto


Aldrich, H.  E., & Martinez, M. A. (2001). Many are called, but few are chosen: An evolutionary perspective for the study of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 25 (4), 41 – 56.

Baumol, W. J. (2010). The microtheory of innovative entrepreneurship. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Gartner, W. B. (1988). "Who is an entrepreneur?" is the wrong question. American Journal of Small
Business, 72 (4), 11–32.

Matlay, H. (2005). Researching entrepreneurship and education: Part 1: What is entrepreneurship and does it matter? Education + Training, 47 (8/9), 665 – 677