Kognitiivinen oppimisen ulottuvuus (cognitive dimension of learning)

Kognitiivinen oppimisen ulottuvuus tarkoittaa tietojen vastaanottamista, tunnistamista, arviointia ja muistamista (Ruohotie & Koiranen, 1999) käsittäen havainnoinnin, tunnistamisen, kuvittelemisen, arvioinnin ja päättelyn sekä sisältäen asia- (mitä) ja menettelytapatiedon (miten) (Kyrö et al., 2008). Kognitiivisen ulottuvuuden lisäksi oppimisprosessia voidaan tarkastella affektiivisen ja konatiivisen ulottuvuuden kautta (ks. affektiivinen ja konatiivinen oppimisen ulottuvuus) (Kyrö et al., 2008).

Tiedon prosessointi liittyy vahvasti yrittäjyyskasvatukseen, etenkin perinteisiin opetusmalleihin ja -työkaluihin. Tärkeää ei ole kuitenkaan vain tiedon välittäminen, vaan oppijakeskeinen lähestymistapa ja jaettu oppiminen, jossa oppilaiden aktiivisuus ja itsenäinen tiedon prosessoiminen ovat avainasemassa, esimerkiksi ongelmakeskeisen oppimisen avulla (ks. ongelmakeskeinen oppiminen). Tiedon hankkiminen ja prosessointi eivät kuitenkaan synny yksinään, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi tunnepitoiset reaktiot (Armstrong & Fukami, 2010). Onkin esitetty, että yrittäjyyskasvatuksessa tulisi perinteisen kognitiivisen ulottuvuuden lisäksi kiinnittää huomiota yrittäjyyteen liittyviin tunnetiloihin (ks. affektiivinen oppimisen ulottuvuus) (Shepherd, 2004).

Oppimisen tutkimuksessa kognitiivinen oppimisen ulottuvuus on saanut runsaasti huomiota (Kyrö et al., 2008). Myös yrittäjyyskasvatuksen keskustelussa tämä osa-alue on vahvasti edustettuna. Esimerkiksi kognitiivinen kehitys ja kognitiiviset rakenteet ovat olleet tutkimuskohteina. Kuitenkin enenevässä määrin kiinnitetään huomiota myös oppimisen muihin ulottuvuuksiin.

Aineisto


Armstrong, S. J., & Fukami, C. V. (2010). Self-assessment of knowledge: A cognitive learning or affective measure? Perspectives from the management learning and education community. Academy of Management Learning and Education, 9 (2), 335 – 341.

Kyrö, P., Mylläri, J., & Seikkula-Leino, J. (2008). Kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet yrittäjämäisessä oppimisessa. Liiketalouden aikakauskirja, 03/08, 269 – 296.

Ruohotie, P. & Koiranen, M. (1999). Building Conative Constructs into Entrepreneurship Education. Teoksessa P. Ruohotie, J. Honka & A. Suvanto (toim.). The Developmental Challenges in the Cooperation of Education and Training and Working Life, 36 – 48. Helsinki: Edita.

Shepherd, D. A. (2004). Educating entrepreneurship students about emotion and learning from failure. Academy of Management Learning and Education, 3 (3), 274 – 287.