Kommandiittiyhtiö (limited partnership)

Kommandiittiyhtiö sisältyy yhtiömuotoihin ja on henkilöyhtiö, jossa on vähintään kaksi elinkeinotoimintaa yhtiösopimuksen perusteella harjoittavaa yhtiömiestä, jotka pyrkivät yhteiseen taloudelliseen tarkoitukseen, mutta joiden vastuut eroavat toisistaan (vrt. avoin yhtiö). Kommandiittiyhtiössä yhden tai useamman yhtiömiehen vastuuta yhtiön velvoitteista on rajoitettu sopimuksen osoittaman omaisuuspanoksen määrään. Yhtiömiehet jaetaan tämän perusteella äänettömiin ja vastuullisiin yhtiömiehiin. Äänettömällä yhtiömiehellä tarkoitetaan kommandiittiyhtiön yhtiömiestä, jonka vastuuta yhtiön velvoitteista on rajoitettu ja jolla on myös rajoitetumpi päätäntävalta yhtiön asioihin. Vastuunalaisella yhtiömiehellä tarkoitetaan kommandiittiyhtiön muuta yhtiömiestä. Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi vastuullinen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. (Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä)

Organisaatiomuodon valinta on yksi merkittävistä päätöksistä, joita aloittava yrittäjä joutuu tekemään ja jolla on vaikutuksia yrityksen tulevaan toimintaan (Lamoreaux, 1998). Siksi tietoisuus eri yhtiövaihtoehdoista ja niihin liittyvistä toimintatavoista ja vastuista on oleellista yrittäjyystietoutta. Kommandiittiyhtiön edut ja haitat ovat pitkälti samat kuin avoimessa yhtiössä (ks. avoin yhtiö), vaikka myös eroja löytyy. Kommandiittiyhtiö on samaten joustava ja selkeä yhtiömuoto (Ciccotello & Grant, 1999), mutta houkuttelevaa kommandiittiyhtiössä on, että kommandiittiyhtiössä yhtiömiehen ei tarvitse olla henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön veloista. Tällöin toki myös kontrolli- ja päätäntävaltamahdollisuudet ovat rajoitetut. (Kempin, 1985) Kommandiittiyhtiöt ovat erityisen suosittuja asiantuntijatyöhön erikoistuneissa yrityksissä ja yrityksen kasvaessa (Ciccotello & Grant, 1999).

Erityisesti kommandiittiyhtiöitä koskevaa tutkimusta on vähän, vaikka kommandiittiyhtiö on yhtiömuotona suosittu (Ciccotello & Grant, 1999). Yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatustutkimuksessa ei niinkään ole paneuduttu yhtiömuotoihin tai niiden valintaan.

Aineisto


Ciccotello, C. S., & Grant, C. T. (1999). LLCs and LLPs: Organizing to deliver professional services. Business Horizons, 42 (2), 85 – 91.

Kempin, F. G. (1985). The problem of control in limited partnership law. American Business Law Journal, 22 (4), 443 – 466.

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880389. Viitattu 2.11.2011.

Lamoreaux, M. R. (1998). Partnerships, corporations, and the theory of the firm. American Economic Review, 88 (2), 66 – 71.