Konatiivinen oppimisen ulottuvuus (conative dimension of learning)

Konatiivinen oppimisen ulottuvuus tarkoittaa aktiivista motivaatiota, aikomuksia ja taipumuksia selvittää asioita ja ryhtyä motivaation kohteeseen liittyvään käyttäytymiseen (Ruohotie & Koiranen, 1999). Konatiivisen ulottuvuuden lisäksi oppimisprosessia voidaan tarkastella affektiivisen ja kognitiivisen ulottuvuuden kautta (ks. affektiivinen ja kognitiivinen oppiminen) (Kyrö et al., 2008).

Konatiivinen ulottuvuus liittyy siihen, mihin suuntautuneena ja millä intensiteetillä henkilö toimii sekä millainen käsitys henkilöllä on omasta mahdollisuudestaan kontrolliin (Koiranen & Ruohotie, 2001). Yrittäjyyteen suuntautuminen koostuu osaltaan konatiivisesta komponentista (Bertoncelj & Kovac, 2009), ja yrittäjyyskasvatuksen avainprosessit liittyvät nimenomaan konatiiviseen ulottuvuuteen, sillä siinä on kyse motivaatio- ja tahtoprosesseista (Ruohotie, 2000). Yrittäjyyttä ajatellen konatiivinen komponentti liittyy esimerkiksi suunnitteluun, analysointiin, mahdollisuuksien havaitsemiseen, riskiin, innovaatioon ja taitoihin (Bertoncelj & Kovac, 2009).

Konatiivista ulottuvuutta on tutkittu useamman tutkijan toimesta (Bertoncelj & Kovac, 2009), mutta vähän yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen alalla.

Aineisto


Bertoncelj, A., & Kovac, D. (2009). Gender difference in the conative componet of entrepreneurial orientation. Journal for East European Management Studies, 14 (4), 357 – 368.

Koiranen, M., & Ruohotie, P. (2001). Yrittäjyyskasvatus: Analyysejä, synteesejä ja
sovelluksia. Aikuiskasvatus, 2/01, 102 – 111.

Kyrö, P., Mylläri, J., & Seikkula-Leino, J. (2008). Kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet yrittäjämäisessä oppimisessa. Liiketalouden aikakauskirja, 03/08, 269 – 296.

Ruohotie, P. (2000). Conative constructs in learning. Teoksessa P.R. Pintrich, & P. Ruohotie, (toim.). Conative Constructs and Self-regulated Learning. Hämeenlinna: RCVE.

Ruohotie, P. & Koiranen, M. (1999). Building Conative Constructs into Entrepreneurship Education. Teoksessa P. Ruohotie, J. Honka & A. Suvanto (toim.). The Developmental Challenges in the Cooperation of Education and Training and Working Life, 36 – 48. Helsinki: Edita.