Leadership

Leadership on johtajuutta ja tarkoittaa ihmisten johtamista. Usein sen vastaparina nähdään asioiden johtaminen eli management (ks. management). Ihmisten johtaminen viittaa käyttäytymiseen ja toimintoihin sekä usein myös johtajan ominaisuuksiin, joilla pyritään vaikuttamaan ihmisiin (esimerkiksi työntekijöihin) luomalla suuntaa ja motivaatiota siten, että organisaation yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Leadershipin keskeisinä tehtävinä nähdään erityisesti muutosten ja innovaatioiden johtaminen. (Foster et al., 2008; Thomson & Hall, 2011; Wood, 2011)

Leadership-johtamisen merkitys on kasvanut viime vuosina monissa organisaatioissa työn ja markkinoiden muutosten vuoksi. Ihmisten johtamisen avulla organisaatioissa pyritään vastaamaan muun muassa työn luonteen muutoksiin, sidosryhmien odotuksiin ja markkinoiden dynamiikkaan. Siksi leadeship-taitojen kehittämiseen on kiinnitetty paljon huomiota. (Hotho & Dowling, 2010) Toimivan leadershipin avulla voidaan muun muassa kasvattaa henkilöstön sitoutumista ja sitä kautta organisaation suoriutumista (Steyrer et al., 2008). On tärkeää, että myös yrittäjyydestä keskusteltaessa ja siitä opittaessa, huomioidaan ihmisten johtamisen merkitys ja siihen liittyvät kyvyt asiajohtamisen rinnalla. Huomattavaa on, että ihmisten johtamista voi oppia, sillä se ei ole kokonaisuudessaan sidottu henkilön piirteisiin. Pikemminkin on kyse käyttäytymisestä ja toiminnoista, joita voidaan analysoida ja jotka voidaan nähdä tehtävinä, jotka voidaan oppia tekemällä. (Parks, 2005) Opetuksen sisältöjen lisäksi yrittäjyyskasvatuksessa leadership voi näkyä myös käytettävissä metodeissa ja lähestymistavoissa opettajan käyttäytymisenä (Wood, 2011).

Leadership-tutkimus on kehittynyt muusta johtamistutkimuksesta ja sen myötä. Muun johtamistutkimuksen tapaan myös leadership-tutkimus on erittäin laajaa. Tutkimuksessa on lukuisia painotuksia, joissa leadershipiä hahmotetaan erilaisten mallien sekä johtamistyyppien, -tyylien, -käyttäytymisen ja -piirteiden mukaan (Pfeffer, 1977; Steyrer et al., 2008; Thomson & Hall, 2011). Usein leadership on yhdistetty johtajaan ja hänen johtamistyyliinsä (Steyrer et al., 2011). Aikaisemmin on painotettu hierarkkista johtajan asemaa, mutta nykyisin leadership hahmotetaan laajemmin (DeTrue & Ashford, 2010) omaksuen uusia näkökulmia ja metodeita leadershipin teorian kehittämiseen (Schriesheim, 2011). Kasvavassa määrin kiinnitetään huomiota esimerkiksi leadershipin vastavuoroisuuteen, jaettavuuteen ja sosiaaliseen rakentumiseen (DeTrue & Ashford, 2010; Hotho & Dowling, 2010; Thomson & Hall, 2011).

Aineisto


DeTrue, D. S., & Ashford, S. J. (2010). Who will lead and who will follow? A social process of leadership identity construction process in organizations. Academy of Management Review, 35 (4), 627 – 647.

Foster, M. K., Bell Angus, B., & Rahinel, R. (2008). ‘All in the hall’ or ‘sage on the stage’? Learning in leadership development programmes. Leadership and Organization Development Journal, 29 (6), 504 – 521.

Hotho, S., & Dowling, M. (2010). Revisiting leadership development: The participant perspective. Leadership and Organizational Development Journal, 31 (7), 609 – 629.

Parks, S. D. (2005). Leadership can be taught: A bold approach for a complex world. Boston: Harvard Business School Press.

Pfeffer, J. (1977). The ambiguity of leadership. Academy of Management Review, 2 (1), 104 – 112.

Schriesheim, C. A. (2011). The Leadership Quarterly, 2012 Yearly Review: Theoretical and methodological advances in leadership. The Leadership Quarterly, in press.

Steyrer, J., Schiffinger, M., & Lang, M. (2008). Organizational commitment – A missing link between leadership behavior and organizational performance? Scandinavian Journal of Management, 24 (4), 364 – 374.

Thomson, P., & Hall, C. (2011). Sense-making as a lense of everyday change leadership practice: The case of Holly Tree Primary. International Journal of Leadership in Education, 14 (4), 385 – 403.

Wood, D. R. (2011). And then the basals arrived: School leadership, learning communities and professionalism. International Journal of Leadership in Education, 14 (4), 475 – 497.