Liikeidea (business idea)

Liikeidea on jäsentynyt ajatus siitä, mitä, missä ja miten yritys harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa (ks. liiketoiminta) siten, että se tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Yrittäjien täytyy osoittaa selvästi ja täsmällisesti, mitä liiketoimintaa yritys harjoittaa, miten se ansaitsee rahaa, millä markkinoilla se toimii, ketkä ovat sen asiakkaita ja mitä hyötyä yrityksestä on asiakkaalle. (Grant, 2008)

Liikeidea toimii uuden yrityksen perustana. Siksi yksi yrittäjyyskasvatuksen ydintavoitteista on liikeideoiden luominen. Yrittäjyyskasvatuksen tuloksellisuutta voidaan jopa mitata syntyneiden liikeideoiden avulla. (Heinonen et al., 2011) Yrittäjyyskasvatuksen kannalta on huomattavaa, että osalla oppilaista voi jo olla olemassa liikeidea ja huomattavalla osalla saattaa olla pyrkimyksiä sen suhteen (Hynes, 1996). Liikeidean eteenpäin viemisessä tai keksimisessä oppilaat saattavat tarvita ja haluta apua (Russel et al., 2008). Liikeideaa voidaan siis hyödyntää yrittäjyyskasvatuksessa käytännönläheisenä oppimisvälineenä (Rasmussen & Sorheim, 2006). Yrittäjyyskasvatuksen osana voidaan luoda liikeideoita ja parantaa oppilaiden kykyjä liikeideoiden luomiseen (Heinonen et al., 2011). On merkittävää, että liikeidean toteuttaminen saattaa toimia merkittävänä yrittäjyyden motivaatiotekijänä ja idean puuttuminen tai hataruus oleellisena esteenä (Forsström et al., 2011; Shinnar et al., 2009). Esimerkiksi yksi merkittävimmistä haasteista, joita aloittava yrittäjä kohtaa, on vakuuttaa rahoituksen ja muiden resurssien tarjoajat liikeidean käytettävyydestä ja toimivuudesta (Foo et al., 2005). Toimivan liikeidean on erottauduttava kilpailijoista jollakin merkittävällä ominaisuudella, joka voi kohdistua esimerkiksi tuotteeseen, palveluun, markkinointiin tai valmistukseen. (ks. kilpailuetu) (Grant, 2008). Liikeidea on kommunikoitava selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja sen on oltava toteuttamiskelpoinen ja markkinoiden kannalta houkutteleva (Grandi & Grimaldi, 2005). Toteuttamiskelpoinen liikeidea syntyy yhdistämällä luovuuden ja mahdollisuuksien etsimisen (Heinonen et al., 2011) sekä yhdessä työskentelyn (Foo et al., 2005).

Varsinaisesti liikeideoihin kohdistuvaa tutkimusta on suhteessa muuhun yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatustutkimukseen vähän. Kuitenkin liikeidea esiintyy vahvasti yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatustutkimuksissa uuden yrityksen perustamisen mahdollistavana tekijänä (Shinnar et al., 2009) kietoutuen esimerkiksi yrittäjyysintentioiden käsitteeseen (Heinonen et al., 2011). Tutkimus tässä suhteessa on ollut ja on edelleen hyvin käytännön läheistä (Foo et al., 2005) keskittyen esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksessa käytettyihin ohjelmiin tai moduuleihin. Esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen tuottavuutta on mitattu liikeideoiden syntymisen määrällä ja laadulla. (Heinonen et al., 2011)

Aineisto


Grant, R. M. (2008). Contemporary strategy analysis. UK: Blackwell Publishing Ltd.

Foo, M. D., Wong, P. K., & Ong, A. (2005). Do others think you have a viable business idea? Team
diversity and judges’ evaluation of ideas in a business plan competition. Journal of Business Venturing, 20 (3), 385 – 402.

Forsström, H., Mattila, J., & Jussila, I. (2011). Accounts of entrepreneurial futures: collective entrepreneurship for business, innovation, and life style. The 21st Nordic Academy of Management Conference, Tukholma, Elokuu 22 – 24, 2011.

Grandi, A., & Grimaldi, R. (2005). Academics' organizational characteristics and the generation of successful business ideas. Journal of Business Venturing, 20 (6), 821 – 845.

Heinonen, J., Hytti, U., & Stenholm, P. (2011). The role of creativity in opportunity search and business idea creation. Education + Training, 53, (8/9), 659 – 672.

Hynes, B. (1996). Entrepreneurship education and training - Introducing entrepreneurship into non-business disciplines. Journal of European Industrial Training, 20 (8), 10 – 17.

Rasmussen, E. A., & Sorheim, R. (2006). Action-based entrepreneurship education. Technovation, 26 (2), 185 – 194.

Russell, R., Atchison, M., & Brooks, R. (2008). Business plan competitions in tertiary institutions: Encouraging entrepreneurship education. Journal of Higher Education Policy and Management, 30 (2), 123 – 138.

Shinnar, R., Pruett, M., & Toney, B. (2009). Entrepreneurship education: Attitudes across campus. Journal of Education for Business, 84 (3), 151 – 159.