Markkinat (market)

Markkinat on kansantaloustieteellinen käsite ja tarkoittaa järjestelyä, joka mahdollistaa ostajien ja myyjien kohtaamisen hyödykkeiden vaihtamiseksi ja niiden hintojen määräytymiseksi kysynnän ja tarjonnan perusteella. Markkinataloudessa hyödykkeiden hintojen määräytyminen on vapaan kysynnän ja tarjonnan säätelemää. (Pindyck & Rubinfield, 2005)

Markkinat toimivat yrityksen ulkoisena ympäristönä, jonka vaikutuksessa yrittäjyys toteutuu. Ryhtyäkseen yrittäjäksi (varsinkin ulkoisen yrittäjyyden kohdalla) on tunnistettava markkinoilla mahdollisuuksia ja luotava sen perusteella ideoita (Jones & English, 2004). Yrittäjän on siksi osattava analysoida markkinoiden kysyntää ja kilpailua. Kysynnän analysointi pitää sisällään sen, ketkä ovat yrityksen asiakkaita, mitä he tarvitsevat ja kuinka he valitsevat eri tuotteen- tai palveluntarjoajien välillä. Kilpailun analysointi puolestaan liittyy siihen, mikä ohjaa kilpailua, mitkä ovat kilpailun päälinjat, miten intensiivistä kilpailu on ja miten yritys pystyy hankkimaan paremman kilpailuaseman. (Porter, 1985) Lisäksi uusien markkinoiden avaaminen nähdään perinteisesti yhtenä innovaation muotona (ks. innovaatio) (Schumpeter, 1934). Yrittäjyyskasvatuksessa on siis kehitettävä taitoja analysoida markkinatietoa, jota tarvitaan liikeidean tai innovaation käytettävyyden arvioimiseksi (Jones & English, 2004). Monet yrittäjyyskasvatusohjelmat sisältävätkin markkinatutkimuksen yhtenä merkittävänä osa-alueena (Henry et al., 2005).

Markkinoita on tutkittu erikseenkin paljon kansantalouden alalla, mutta yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatustutkimuksissa käsite esiintyy erityisesti puhuttaessa yritysten strategisesta johtamisesta ja yrittäjyysvalmiuksista.

Aineisto


Henry, C., Hill., F., & Leitch, C. (2005). Entrepreneurship education and training: Can entrepreneurship be taught? Part I. Education + Training, 47 (2), 98 – 111.

Jones, C., & English, J. (2004). A contemporary approach to entrepreneurship education. Education + Training, 46 (8/9), 416 – 423.

Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2005). Microeconomics. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: Free Press.

Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.