Minäkuva (self-image)

Minäkuva tai minäkäsitys tarkoittaa yksilön käsitystä itsestään sellaisena, joksi hän kokee itsensä (havaittu todellinen minä), joksi muut hänet kokevat (sosiaalinen minä) ja jollainen hän haluaisi olla (ihanneminä) sekä psyykkisesti että fyysisesti (Hirsjärvi, 1983).

Minäkuva ohjaa vahvasti ihmisen suhtautumista ja käyttäytymistä sekä valintoja. Monesti minäkuva käsitetään pysyvänä yksilön ominaisuutena, mutta todellisuudessa minäkuva muokkautuu jatkuvasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yksilön käsitteellistäessä itsensä suhteessa muihin ja esimerkiksi erilaisiin rooleihin ja vaatimuksiin. Arvioidessaan itseään yksilö peilaa itseään sellaisiin henkilöihin, jotka hän kokee merkityksellisiksi itselleen. (Hirsjärvi, 1983) Yrittäjyyskasvatuksen kannalta onkin olennaista kiinnittää huomiota sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ympäristöön sekä esimerkiksi oppimisesta annettuun palautteeseen siten, että ne tukevat oppilaiden myönteisiä käsityksiä heidän yrittäjyyttä koskevista taidoistaan ja kyvyistään (Harmeling, 2011).

Minäkuvan käsite ja sen tutkimus liittyvät vahvasti psykologian alaan. Sen alueella käsite onkin ollut suosittu jo pidemmältä ajalta. Yrittäjyyskasvatuksen alueella minkuvan käsitte esiintyy vielä harvoin.

Aineisto


Harmeling, S. S. (2011). Re-storying an entrepreneurial identity: Education, experience and self-narrating. Education + Training, 53 (8/9), 741 – 749.

Hirsjärvi, S. (toim.). (1983). Kasvatustieteen käsitteistö. Helsinki: Otava.