Mittaaminen (measurement)

Mittaamisella tarkoitetaan yrittäjyyskasvatuksen kohdalla yrittäjyyskasvatuksen tulosten ja tehokkuuden seuraamista ja arvioimista. Mittaaminen määräytyy yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden mukaan ja sisältää yrittäjyyskasvatuksen arviointikriteereiden ja niiden tehokkaan mittaamistavan valitsemisen. (Fayolle, 2008)

Yrittäjyyskasvatuksessa mittaaminen ja arviointi jäävät usein vähällä huomiolle tai kokonaan huomioimatta (Gibb, 2002). Lisäksi mittaus on yleensä kapea-alaista ja lyhytnäköistä (Fayolle et al., 2006). Mittaamisen tulisi kuitenkin olla mukana kaikessa yrittäjyyskasvatuksessa yhtä tärkeänä osana kuin yrittäjyyskasvatuksen muutkin ulottuvuudet. Mittaamiseen yleisellä tasolla on olemassa lukuisia erilaisia näkökulmia ja malleja. Tärkeää on päättää arviointikriteerit ja tapa mitata niitä tehokkaasti. (Fayolle, 2008) Haasteelliseksi mittaamisen tekee yrittäjyyskasvatuksen lukuisat tavoitteet (Gartner & Vesper, 1994). Arviointikriteerit voivat liittyä esimerkiksi tietoihin ja taitoihin sekä kykyihin, mielenkiintoon ja intentioihin, osallistumiseen sekä motivaatioon. Mittaamisen tehokas tapa määräytyy ajan ja kontekstin puitteissa. (Fayolle, 2008)

Tutkimusta mittaamisen tueksi on vähän. Lisäksi harva tutkimus on keskittynyt yrittäjyyskasvatuksen tuloksiin ja tehokkuuteen (Honig, 2004). Harva tutkija esittää, miten yrittäjyyskasvatuksen mahdollisia vaikutuksia voisi mitata, ja erityisesti pitkittäisestä tutkimuksesta on pulaa (Gibb, 2002). Joissakin tutkimuksissa on kuitenkin jo pyritty luomaan viitekehystä mittaamiselle (Fayolle et al., 2006).

Aineisto


Fayolle, A. (2008). Entrepreneurship education at a crossroads: Towards a more mature teaching field. Journal of Enterprising Culture, 16, 325 – 337.

Fayolle, A., Gailly, B., & Lassas-Clerc, N. (2006). Assessing the impact of entrepreneurship education programmes: A new methodology. Journal of European Industrial Training, 30 (9), 701- 720.

Gartner, W. B., & Vesper, K. H. (1994). Experiments in entrepreneurship education: Successes and failures. Journal of Business Venturing, 9 (3), 179–187.

Gibb, A. A. (2002). In pursuit of a new ‘enterprise’ and ‘entrepreneurship’ paradigm for learning: Creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, 4 (3), 233 – 269.

Honig, B. (2004). Entrepreneurship education: Toward a model of contingency-based business planning. Academy of Management Learning and Education, 3 (3), 258 – 273.