Omaehtoinen yrittäjyys (self-oriented entrepreneurship, spontaneous entrepreneurship)

Omaehtoinen yrittäjyys viittaa yksilön kokonaisvaltaiseen yrittäjämäiseen asennoitumiseen ja toimintatapaan kaikilla elämän osa-alueilla korostaen näkemystä, halua ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan tulevaisuuteen sekä vastuun ottamista omasta elämästä ja toiminnasta, esimerkiksi oppimisesta tai toimeentulosta (Kyrö, 1998).

Omaehtoinen yrittäjyys muodostaa perustan yrittäjyyskasvatukselle sekä yrittäjyyden kahden muun muodon, sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden (ks. sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys), kehittymiselle. Omaehtoinen yrittäjyys luo rikkaan asetelman yrittäjyyskasvatukselle, sillä se ei niinkään keskity yrittäjän piirteisiin, vaan itseohjautuvaan asennoitumiseen ja käyttäytymiseen (Gartner, 1989). Tällainen asennoituminen ja käyttäytyminen syntyvät ja käyttävät voimavaranaan erityisesti vastuullisuutta ja luovuutta, jotka edesauttavat esimerkiksi haasteisiin vastaamisessa elämän jokaisella osa-alueella (Johannisson & Olaison, 2007). Huomattavaa on, että omaehtoisen yrittäjyyden käsite ei lokeroi tai rajoita yrittäjyyttä, vaan antaa sille tilaa. Kuitenkaan yrittäjyyskasvatuksen kohdalla omaehtoinen yrittäjyys ei ole yksinään riittävä määritelmä yrittäjyydelle (Ristimäki, 2004).

Yrittäjyystutkimus keskittyy perinteisesti yrittäjän ominaisuuksiin tai yrittäjän suorittamiin toimintoihin (Gartner, 1989). Omaehtoisen yrittäjyyden käsite on saanut suhteessa vähän huomiota kansainvälisessä tutkimuksessa. Ennemminkin kansainvälisessä tutkimuksessa on puhuttu yrittäjämäisestä ajattelu- ja toimintatavasta (ks. yrittäjämäinen ajattelutapa ja yrittäjämäinen toimintatapa) sekä kyvykkyydestä kognitiivisena käsitteenä (ks. yrittäjyyskyvyt), joilla on selkeät liiketoiminnalliset tavoitteet suhteessa toimintaympäristöön ja jotka eroavat yleisistä tavoista (Haynie et al., 2010). Suomalaisessa kirjallisuudessa omaehtoisen yrittäjyyden käsite on kuitenkin ansainnut sijansa ja tuonut keskusteluun merkittävän perinteisistä poikkeavan ja arvokkaan näkemyksen erityisesti yrittäjyyskasvatuksen kannalta. Omaehtoisen yrittäjyyden tutkimuksessa on vielä paljon mielenkiintoisia tutkimusmahdollisuuksia etenkin yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta.

Aineisto


Gartner, W. B. (1989). “Who is an entrepreneur?” is the wrong question. Entrepreneurship Theory and Practice, 13 (4), 47 – 68.

Haynie, J. M., Shepherd, D., Mosakowski, E., & Earley, P. C. (2010). A situated metacognitive model of the entrepreneurial mindset. Journal of Business Venturing, 25 (2), 217 – 229.

Johannisson, B., & Olaison, L. (2007). The moment of truth: Reconstructing entrepreneurship and social capital in the eye of the storm. Review of Social Economy, 65 (1), 55 – 78.

Kyrö, P. (1998). Yrittäjyyden tarinaa kertomassa. Helsinki: WSOY.