Opetussuunnitelma (curriculum)

Opetussuunnitelma on hallinnollinen asiakirja, joka ohjaa koulutuksen toteutusta eri kouluasteilla. Siinä esitetään yksilölle ja yhteiskunnalle asetetut tavoitteet erityisesti taitojen suhteen. Siksi se kertoo myös sen, mitkä ovat koulutukselle asetetut tavoitteet ja minkälaisia koulutusohjelmia tulisi toteuttaa. Se sisältää myös oppiaineksen, jota tarvitaan välttämättömän tiedon oppimiseen ja yhteiskunnassa elämiseen sekä jonka avulla tähdätään tiettyjen oppimistulosten saavuttamiseen. (Marsh, 2004; Seikkula-Leino, 2007)

Yrittäjyyskasvatus on ollut 1990-luvun puolivälistä lähtien kaikkia kouluasteita koskevana aihealueena opetussuunnitelmissa. Opetussuunnitelma siis ohjaa yrittäjyyskasvatusta tavoitteineen. Aikaisemmin yrittäjyyskasvatus kytkettiin vahvasti ulkoiseen yrittäjyyteen (ks. ulkoinen yrittäjyys), mutta nykyään tiedostetaan yrittäjyyden laajempi merkitys. (Ristimäki, 2004) Nykyään yrittäjyyskasvatus esiintyy aihekokonaisuudessa ”Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys”. Lisäksi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt esiintyvät oppiaineiden tavoitteissa, sisällöissä ja opetussuunnitelman perusteiden yleisissä osioissa. Opetussuunnitelman mukaisesti yrittäjyyskasvatuksessa on kyse siitä, miten koulutuksessa voidaan vaikuttaa aktiivisten, yritteliäiden ja vastuullisten kansalaisten kasvattamiseen. Yrittäjyyskasvatus opetussuunnitelmassa tuo uusia näkökulmia opetukseen, jossa perinteisestä poiketen korostuvat vuorovaikutuksellisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, joustavuus, käytäntö, tiedon muodostaminen ja virheistä oppiminen sekä opettajan oppiminen.  (Seikkula-Leino, 2007)

Opetussuunnitelman käsite esiintyy yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksissa jonkin verran, mutta suhteellisesti vähän. Olemassa olevissa tutkimuksissa on huomioitu yrittäjyyden merkitys yhteiskunnalle ja tuotu esille yrittäjyyden rooli opetussuunnitelmissa. Enneminkin on kuitenkin käsitelty spesifien, koulukohtaisten opinto-oppaiden ja esimerkiksi kurssien sisältöjä. Erityisesti on tarkasteltu sitä, miten yrittäjyyskasvatus näkyy tai tulisi näkyä suunnitelmissa ja millaisia tavoitteita ja sisältöjä suunnitelmissa tulisi yrittäjyyskasvatus huomioiden olla (Rae, 2007).

Aineisto


Marsh, C. J. (2004). Key concepts for understanding curriculum. 3. painos. London: Routledge Falmer.

Rae, D. (2007). Connecting enterprise and graduate employability: Challenges to the higher education culture and curriculum? Education + Training, 49 (8/9), 605 – 619.

Ristimäki, K. (2004). Yrittäjyyskasvatus. Järvenpää: Yrityssanoma Oy.

Seikkula-Leino, J. (2007). Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Opetusministeriön julkaisuja 2007: 28. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.