Osa-aikainen yrittäjyys (part-time entrepreneurship)

Osa-aikainen yrittäjyys viittaa yrittäjyyteen palkkatyön ohella, jolloin osa-aikainen yrittäjä työskentelee sekä palkkatyössä että yrittäjänä (Petrova, 2011).

Aloittavista yrittäjistä suuri osa käy myös palkkatyössä. Tyypillisesti palkkatyötä tehdään tällöin päivisin, kun taas iltaisin tai muulloin vapaa-aikana keskitytään yrittäjyyteen. Erilaisten selvitysten perusteella Suomessa jopa puolet yrittäjistä toimii osa-aikayrittäjinä, vaikka tarkkoja tilastoja ei olekaan olemassa (Lith, 2010). Erityisesti osa-aikayrittäjyys on yleistä yrittäjyyden alussa. Tätä selittää muun muassa aloittelevien yrittäjien epävarmuus yrittäjyysmahdollisuuksista, omista yrittäjyyskyvyistään (ks. yrittäjyyskyvyt) ja vakaista tuloista sekä mahdolliset muut yrittäjyyden esteet (ks. este) yrittäjien harkitessa, kuinka paljon aikaa ja pääomaa he haluavat yrittäjyyteen panostaa. Oltuaan jonkin aikaa osa-aikaisena yrittäjänä henkilö voi päättää mahdollisesta siirtymisestä kokoaikaiseksi yrittäjäksi. (Petrova, 2011)

Perinteisesti yrittäjyystutkimuksessa ei käsitellä osa-aikayrittäjyyttä, vaan jaetaan yrittäjät suoraviivaisesti yrittäjiin (kokoaikaisiin) ja ei-yrittäjiin (palkkatyöntekijöihin) ilman mahdollisten päällekkäisyyksien huomioimista. Nykyään on kuitenkin alettu kiinnittää huomiota yrittäjyyden monimuotoisuuteen ja sitä myötä myös jonkin verran osa-aikaiseen yrittäjyyteen. Tutkimus on kuitenkin edelleen todella vähäistä. Olemassa olevissa tutkimuksissa on käsitelty lähinnä osa-aikayrittäjyyden syitä. (Petrova, 2011)

Aineisto


Lith, P. (2010). Yrittäjäksi palkkatyön tai eläkkeen ohella. Tieto & Trendit, Tilastokeskus, 7/2010. Saatavilla http://www.stat.fi/artikkelit/2010/art_2010-11-10_005.html?s=0. Viitattu 26.11.2011.

Petrova, K. (2011). Part-time entrepreneurship, learning and ability. Journal of Management Policy and Practice, 12 (1), 64 – 75.