Osakeyhtiö (limited liability company)

Osakeyhtiö sisältyy yhtiömuotoihin ja on pääomayhtiö, jonka osakkeenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. Osakeyhtiön perustarkoitus on tuottaa voittoa sen osakkeenomistajille, jotka sijoittavat yhtiöön pääomaa. Osakeyhtiö voi olla joko yksityinen (OY) tai julkinen (OYJ). Julkisen osakeyhtiön osakkeet voivat olla julkisen kaupankäynnin kohteena, kun taas yksityisen osakeyhtiön osakkeet eivät. Julkiset osakeyhtiöt ovat pörssissä noteerattavia yrityksiä, joiden arvo muodostuu osakemarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan kautta. (Osakeyhtiölaki; Villa et al., 2007)

Organisaatiomuodon valinta on yksi merkittävistä päätöksistä, joita aloittava yrittäjä joutuu tekemään ja jolla on vaikutuksia yrityksen tulevaan toimintaan (Lamoreaux, 1998). Osakeyhtiö voi olla monella tapaa houkutteleva yhtiömuoto. Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö, jotka sijoittavat yhtiöön pääomaa, joka jaetaan osakkeiksi. He eivät kuitenkaan ole henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa yrityksen sitoumuksista, vaan ainoastaan yhtiöön sijoitetulla pääomalla. Lisäksi osakeyhtiön suosio yhtiömuotona liittyy sen verotukseen. Osakeyhtiössä ei kuitenkaan ole kaikkia samoja vapauksia kuin esimerkiksi avoimessa yhtiössä ja osakeyhtiön toimintaa on säännelty vahvemmin. (Simons, 2002; Villa et al., 2007)

Osakeyhtiöitä on tutkittu suhteellisen paljon (Greenwood & Empson, 2003). Erityisesti tutkimus on keskittynyt osakeyhtiöitä koskeviin lakeihin ja säädöksiin eri maissa. Lisäksi osakeyhtiöihin liittyy verotuksellista mielenkiintoa (Villa et al., 2007). Yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatustutkimuksessa ei niinkään ole paneuduttu yhtiömuotoihin tai niiden valintaan.

Aineisto


Greenwood, R., & Empson, L. (2003). The professional partnership: Relic or exemplary form of governance? Organization Studies, 24 (6), 909 – 933.

Lamoreaux, M. R. (1998). Partnerships, corporations, and the theory of the firm. American Economic Review, 88 (2), 66 – 71.

Osakeyhtiölaki. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624. Viitattu 26.11.2011.

Simons, W. B. (2002). On limited liability companies. Review of Central and East European Law, 27 (1), 133 – 173.

Villa, S., Ossa, J., & Saarnilehto, A. (2007). Yritysmuodot: Toiminta, rahoitus ja verotus. Helsinki: WSOYpro.