Perheyrittäjyys (family entrepreneurship)

Perheyrittäjyys tarkoittaa kollektiivisen yrittäjyyden muotoa (ks. kollektiivinen yrittäjyys), jossa yhdistyy liiketoiminta ja perhe (perheyritystutkimuksessa perheellä tarkoitetaan usein ydinperhettä), liiketoiminnan ollen sekä fyysinen että sosiaalinen kokonaisuus ja perheen edustaen sosiaalista järjestelmää (Rantanen & Jussila, 2011). Perheen osallistumista ja vaikutusta liiketoimintaan onkin pidetty tärkeimpänä perheyrittäjyyden muusta yrittäjyydestä erottavana tekijänä (Astrachan & Shanker, 2003; Sharma, 2004; Westhead & Cowling, 1998).

Perhe on monesti osa liiketoimintaa. Lisäksi perheen ja liiketoiminnan yhdistäminen voi olla menestyksekäs yrittäjyyden muoto (Rantanen & Jussila, 2011). Yrittäjyyskasvatuksen kannalta on myös merkityksellistä, että perheyrittäjyys voi motivoida yrittäjyyteen vahvasti. Monesti ne, joiden perheessä on ollut yrittäjyyttä, ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä ja tietävät yrittäjyydestä jo melko paljon. Toisaalta kokemukset yrittäjyydestä voivat olla erilaisia eivätkä kaikki kokemukset motivoi yrittäjyyteen. Myös perheen odotukset ja kannustus vaikuttavat yrittäjyysintentioihin (Krueger et al., 2000).

Perinteisesti yrittäjyystutkimus keskittyy yksilöön eli yksittäiseen yrittäjään, mutta kiinnostus perheyrittäjyyttä kohtaan kasvaa koko ajan. Tutkimuksissa on ensinnäkin pyritty erottamaan perheyrittäjyys muusta yrittäjyydestä ja esitetty lukuisia perheyrittäjyyden määritelmiä pyrkien yhtenäiseen käsitteeseen. (Sharma, 2004) Määritelmien avainasemassa ovat olleet esimerkiksi perheen omistusosuus ja kontrolli yrityksestä, sukupolvien mukanaolo, pyrkimys pitää yritys perheen omistuksessa sekä ainutlaatuisten resurssien ja kyvykkyyksien luominen (Astrachan & Shanker, 2003; Sharma, 2004). Yksimielisyyttä määritelmästä ei kuitenkaan ole saavutettu (Sharma, 2004). Lisäksi perheyrittäjyyttä on tutkittu erilaisista näkökulmista, joista taloudellinen näkökulma on kuitenkin vahvasti edustettuna (Astrachan & Shanker, 2003) korostaen perheyritysten tuottavuutta ja merkitystä kansantaloudessa (Westhead & Cowling, 1998; Sharma, 2004). Tutkimus on liittynyt myös esimerkiksi perheyrittäjyyden erilaisiin toimijoihin, kuten perustajaan, yrityksen jatkajiin, naisiin ja perheyritysten työntekijöihin sekä sopimuksiin, kontrolliin, johtamiseen ja sukupolven vaihdoksiin (Sharma, 2004). Nykyään huomiota on viety myös perheyrittäjyyden sosiaalisiin tekijöihin ja esimerkiksi kollektiiviseen psykologiseen omistajuuteen (ks. psykologinen omistajuus) perheyrittäjyydessä (Rantanen & Jussila, 2011).

Aineisto


Astrachan, J. H., & Shanker, M. C. (2003). Family businesses’ contribution to the U.S. Economy: A closer look. Family Business Review, 16 (3), 211–219.

Krueger, N. F. Jr., Reilly, M. D. & Carsund, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15, (5 – 6), 411 – 432.

Rantanen, N., & Jussila, I. (2011). F-CPO: A collective psychological ownership approach to capturing realized family influence on business. Journal of Family Business Strategy, 2 (3), 139 – 150.

Sharma, P. (2004). An overview of the field of family business studies: Current status and directions for the future. Family Business Review, 17 (1), 1–36.

Westhead, P., & Cowling, M. (1998). Family firm research: The need for a methodological rethink. Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (1), 31–56.