Pk-yritys (SME)

Pk-yritys tarkoittaa pientä ja keskisuurta yritystä (Marchesnay, 2011). Tarkemmin määriteltynä pk-yritys työllistää alle 250 työntekijää ja sen liikevaihto on korkeintaan 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma korkeintaan 43 miljoonaa euroa. Jos pk-yrityksistä halutaan erotella pieni yritys, on se sellainen, joka työllistää alle 50 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma on korkeintaan 10 miljoonaa euroa. (Tilastokeskus)

Pk-yritykset muodostavat merkittävän osan kaikista yrityksistä ja pk-yritysten määrä kasvaa koko ajan. Perinteisesti oppilaat ovat olleet kiinnostuneita työskentelemään suurissa yrityksissä, mutta pk-yritysten merkittävän kansantaloudellisen roolin vuoksi on oleellista kiinnittää opiskelijoiden huomio myös pk-yritysten mahdollisuuksiin (Jack & Anderson, 1999). Pk-yrityksessä työskenteleminen tai sellaisen perustaminen saattaa olla houkutteleva vaihtoehto opiskelijoille yrityksiin yhdistettyjen organisationaalisten mahdollisuuksien ja arvojen vuoksi (Szamosi, 2006). Pk-yritykset eroavat yleensä suurista yrityksistä kokonsa lisäksi esimerkiksi toimintatapojensa, johtamismenetelmiensä ja yrityskulttuurinsa suhteen. Lisäksi ne voivat olla tehokkaampia ja tuottavampia kuin suuret yritykset, vaikka on myös esitetty, että pk-yritykset kohtaavat merkittäviä haasteita johtuen esimerkiksi globaalista kilpailusta. Oleelliseksi muodostuukin yrityksen johtaminen (ks. johtaminen). (Marchesnay, 2011) Yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa pk-yrityksiä ja niiden johtamista on kuitenkin myös kritisoitu, sillä niihin yhdistetään usein vähäinen innovointi ja kasvu sekä puutteelliset johtamiskyvyt (vrt. innovatiivinen yrittäjyys) (Jack & Anderson, 1999).

Viime vuosikymmenten aikana sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen kiinnostus pk-yrityksiä kohtaan on jatkuvasti kasvanut. Tutkimusta aiheen parissa on tehty jo yli 50 vuotta. Tutkimuksessa on keskitytty esimerkiksi pk-yritysten taloudelliseen toimintaan, strategiaprosesseihin, johtamiseen, kasvuun ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Tutkimustyötä jatketaan yhä spesifimmillä aiheilla. (Marchesnay, 2011)

Aineisto


Jack, S. L., & Anderson, A. R. (1999). Entrepreneurship education within the enterprise culture: Producing reflective practitioners. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 5 (3), 110 – 125.

Marchesnay, M. (2011). Fifty years of entrepreneurship and SME: A personal view. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18 (2), 352 – 365.

Szamosi, L. T. (2006). Just what are tomorrow’s SME employees looking for? Education + Training, 48 (8/9), 654 – 665.

Tilastokeskus: Tietoa tilastoista, käsitteet ja määritelmät: pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla http://www.stat.fi/meta/kas/pienet_ja_keski.html. Viitattu 30.11.2011. Helsinki: Tilastokeskus.