Portfolioyrittäjyys (portfolio entrepreneurship)

Portfolioyrittäjyys tarkoittaa yrittäjyyttä, jossa yrittäjä omistaa samanaikaisesti useampia taloudellisesti aktiivisia yrityksiä tai osan niistä (vrt. sarjayrittäjyys) (Westhead & Wright, 1998). Portfolioyrittäjät kuuluvat niin kutsuttuihin tapayrittäjiin (ks. tapayrittäjyys) (Plehn-Dujowich, 2010).

Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen eivät välttämättä ole kertaluontoisia ilmiöitä, vaan suuri osa yrittäjistä ryhtyy ”ylimääräiseen” yrittäjyystoimintaan yrittäjyysuransa aikana (Wiklund & Shepherd, 2008). Aikaisempi yrittäjyystoiminta tarjoaa kokemusta, josta on hyötyä uusien yritysten perustamisessa ja johtamisessa (Davidsson & Honig, 2004). Lisäksi on esitetty, että aloittelevat yrittäjät, jotka ovat koulutettuja ja joilla täten on runsaasti inhimillistä pääomaa (ks. inhimillinen pääoma), ryhtyvät useammin portfolioyrittäjiksi kuin sellaiset, joilla yhtä vahvaa koulutusta ei ole (Wiklund & Shepherd, 2008).

Portfolioyrittäjyyttä on alettu tutkia varsinaisesti vasta viime vuosien aikana (Westhead et al., 2005; Wiklund & Shepherd, 2008). Tutkimuksissa on kaivattu monipuolisia näkemyksiä yrittäjyyteen perinteisten yksittäisen yrityksen kasvu- ja kehittymisprosessia seuraavien tutkimusten rinnalle. Alun perin portfolioyrittäjyyden tutkimus on keskittynyt ilmiön esiintyvyyteen ja hyötyihin. (Carter & Cam, 2003) Erityisesti tutkimuksissa on verrattu portfolioyrittäjiä, sarjayrittäjiä ja aloittelevia yrittäjiä (Westhead et al., 2005). Eroja on etsitty erilaisista demografisista ja muista taustatekijöistä, yrittäjien motivaatiosta, hankitusta rahoituksesta (Westhead & Wright, 1998) sekä päätöksenteosta, strategisista valinnoista ja prosesseista (Carter & Ram, 2003). Mielenkiinto aihealuetta kohtaan kasvaa edelleen (Wiklund & Shepherd, 2008).

Aineisto


Carter, S., & Ram, M. (2003). Reassessing portfolio entrepreneurship: Towards a multi-disciplinary approach. Small Business Economics, 21(4), 371–380.

Davidsson, P., & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18 (3), 301–332.

Plehn-Dujowich, J. (2010). A theory of serial entrepreneurship. Small Business Economics, 35 (4), 377 – 398.

Westhead, P., Ucbasaran, D., & Wright, M. (2005). Decisions, actions and performance: Do novice, serial and portfolio entrepreneurs differ? Journal of Small Business Management, 43 (4), 393–417.

Westhead, P., & Wright. M. (1998). Novice, serial and portfolio founders: Are they different? Journal of Business Venturing, 13 (3), 173 – 204.

Wiklund, J., & Shepherd, D. A. (2008). Portfolio entrepreneurship: Habitual and novice founders, new entry, and mode of organizing. Entrepreneurship Theory and Practice, 32 (4), 701 – 725.