Strategia (strategy)

Strategia on organisaation tietoinen ja määritelty pitkän tähtäimen näkemys ja suunnitelma, jonka tarkoituksena on saavuttaa ja ylläpitää tavoiteltu kilpailuetu ja keskimääräistä suuremmat tuotot muuttuvassa ympäristössä tulevaisuudessa (Schindehutte & Morris, 2009).

Strategian keskiössä ovat kilpailuedun ja tuotot mahdollistavat resurssit, kyvykkyydet ja kompetenssit sekä erityisesti niiden erot yritysten välillä (Rumelt, 1991; Venkataraman & Sarasvathy, 2001) ja yritysten asema markkinoilla (Porter, 1985). Strategia voidaan jakaa yritysstrategiaan ja liiketoimintastrategiaan, jotka edustavat strategiaprosessin eri osia. Yritysstrategia määrittelee ne toimialat ja markkinat, joilla yritys haluaa olla mukana ja kilpailla. Yritysstrategia sisältää muun muassa resurssien allokointiin ja investointeihin liittyvät päätökset sekä kertoo yrityksen identiteetin ja ydinosaamisen. Ydinosaamisen avulla varmistetaan profiloituminen eli asemointi ja kilpailuetu markkinoilla. Liiketoimintastrategiassa puolestaan keskittytään olemassa olevien resurssien ja ympäristön asettamien vaatimusten yhteensovittamiseen. (Ansoff, 1985) Strategia on yksi monista käsitteistä, joista yrittäjyyskasvattajan on hyvä olla tietoinen ja joka liittyy yrittäjyyskykyihin (ks. yrittäjyyskyvyt).

Strategia on suosittu käsite liikkeenjohdon tutkimuksissa. Yrittäjyyden tutkimuksissa se ei esiinny yhtä tiheästi. Nykyään kuitenkin on yhdistetty strategisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkimusta omaksi aihealueekseen. Tästä on syntynyt strategisen yrittäjyyden käsite (ks. strateginen yrittäjyys). (Hitt et al., 2001)

Aineisto


Ansoff, I. (1985). Corporate strategy. Lontoo: Penguin.

Hitt, M. A., Ireland, R. D., Camp, S. M., & Sexton, D. L. (2001). Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation. Strategic Management Journal, 22 (6 – 7), 479 – 491.

Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage. New York: Free Press.

Rumelt, R. (1991). How much does industry matter? Strategic Management Journal, 12 (3), 167–185.

Schindehutte, M., & Morris, M. H. (2009). Advancing strategic entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (1), 241 – 276.

Venkataraman, S., & Sarasvathy, S. D. (2001). Strategy and entrepreneurship: Outlines of an untold story. Teoksessa Handbook of Strategic Management. M. Hitt, E. Freeman, & J. Harrison, (toim.). Oxford: Blackwell.