Strateginen yrittäjyys (strategic entrepreneurship)

Strateginen yrittäjyys tarkoittaa strategista näkökulmaa painottavaa yrittäjyystoimintaa sekä toisaalta yrittäjämäiseen ajattelu- ja toimintatapaan (ks. yrittäjämäinen ajattelutapa ja yrittäjämäinen toimintatapa) perustuvaa strategista johtamista (Hitt et al., 2001; Schindehutte & Morris, 2009)

Strategisessa yrittäjyydessä yhdistyvät yrittäjyys ja strateginen johtaminen sekä tuoton tai muun hyvinvoinnin luominen sekä mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen (Hitt et al., 2001; Schindehutte & Morris, 2009). Strateginen yrittäjyys on yksi lukuisista käsitteistä, joista yrittäjyyskasvattajan on hyvä olla tietoinen ja joka liittyy oleellisiin yrittäjyyskykyihin (ks. yrittäjyyskyvyt).

Strateginen yrittäjyys on nuori tutkimusala, jota ovat edistäneet sellaiset tutkijat, joilla on osaamista sekä yrittäjyyden että strategisen johtamisen alueilta. Strategisen yrittäjyyden tutkimuksessa on siis yhdistetty yrittäjyys ja strateginen johtaminen, jotka aloina ovat kehittyneet erillisinä ja jotka osaltaan ovat molemmat vaikuttaneet organisaatiotutkimukseen. (Hitt et al., 2001; Ireland et al., 2003) Yrittäjyys ja strateginen johtaminen aloina ovat kuitenkin täydentäneet toisiaan (Ireland et al., 2003), ja strateginen yrittäjyys on ansainnut suhteellisen lyhyessä ajassa paikkansa tutkimuksessa. Erityisesti tutkimus on keskittynyt tuoton luomiseen sekä mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutkimusaukkoja on kuitenkin runsaasti sekä teoreettisessa että empiirisessä tutkimuksessa. Lisäksi strategisen yrittäjyyden käsite ja siihen liittyvät käsitteet ovat vielä epäselviä, sillä strategisessa yrittäjyydessä yhdistyy kaksi jo itsessään laajaa aihealuetta. (Ireland et al., 2003; Schindehutte & Morris, 2009)

Aineisto


Hitt, M. A., Ireland, R. D., Camp, S. M., & Sexton, D. L. (2001). Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategies for wealth creation. Strategic Management Journal, 22 (6 – 7), 479 – 491.

Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Sirmon, D. G. (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. Journal of Management, 29 (6), 963–989.

Schindehutte, M., & Morris, M. H. (2009). Advancing strategic entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (1), 241 – 276.