Tekemällä oppiminen (learning by doing)

Tekemällä oppiminen tarkoittaa oppimista, joka tapahtuu konkreettisen tekemisen avulla. Oppijat siis tekevät ja osallistuvat, minkä avulla he oppivat. (Seikkula-Leino, 2007; Vuorinen, 2001)

Yrittäjyys sisältää paljon myös sellaisia osa-alueita, joihin tutustumisessa ja joiden opettelemisessa voidaan hyödyntää tekemällä oppimista. Oppiminen onkin siirtymässä yksilön opettamisesta ryhmän tai verkoston toimintakeskeisyyteen ja omaan oppimiseen (Rasmussen & Sorheim, 2006). Tekemällä oppimisessa hyödynnetään aitoja yrittäjyyden työtehtäviä, simulaatiota, draamaa ja leikkejä. Oppimisessa sallitaan myös epäonnistuminen ja virheiden tekeminen, joiden kautta opitaan ja jotka ohjaavat oppimisprosessia. Oleellista tekemällä oppimisessa on oppijan aktiivisuus ja osallistuminen sekä käytännönläheisyys. (Seikkula-Leino, 2007; Vuorinen, 2001)

Perinteisesti yrittäjyyskasvatuksen keskustelussa on keskitytty yrittäjyyden opettamiseen, mutta sittemmin painopiste on siirtynyt oppijaan, oppimiseen ja tekemiseen. Yrittäjyyden tutkimuksissa korostetaankin usein käytännön osaamisen ja kokemuksen merkitystä yrittäjyydessä. (Rasmussen & Sorheim, 2006) Lisäksi yrittäjyystutkimuksessa on tunnistettu yrittäjyyden piirteiden rinnalle yrittäjyyden toimintoja (Cope, 2005), mikä on lisännyt dynaamisyyttä ja käytännönläheisyyttä. Nykyään toiminnallisuus ja käytännönläheisyys ovatkin kiinnostaneet tutkijoita yrittäjyyskasvatuksen lähestymistapoina ja työvälineiden perustana (Rasmussen & Sorheim, 2006). Tekemällä oppiminen on haastanut perinteisiä opetuksen malleja ja sisältää merkittävää potentiaalia yrittäjyyskasvatusta ajatellen.

Aineisto


Cope, J. (2005). Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (4), 373 – 397.

Rasmussen, E. A., & Sorheim, R. (2006). Action-based entrepreneurship education. Technovation, 26 (2), 185 – 194.

Seikkula-Leino, J. (2007). Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Opetusministeriön julkaisuja 2007: 28. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.

Vuorinen, I. (2001). Tuhat tapaa opettaa: Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Tampere: Resurssi.