Tiimioppiminen (team learning)

Tiimioppiminen tarkoittaa yhteistoiminnallista, vuorovaikutuksellista ja vastuullista oppimismetodia, johon liittyvät sekä yksilö- että yhteisötason prosessit (Hytti et al., 2010; Seikkula-Leino, 2007). Tiimioppimisessa kaikki ryhmän jäsenet vaikuttavat oppimiseen, vaikka tällainen ryhmätyöskentely asettaakin merkittävän osallistumiseen liittyvän vastuun yksilölle (ks. yhteistoiminnallinen oppiminen) (Johnson et al., 1994).

Yhtenä yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tiimityöskentelytaitojen kehittyminen (Chia, 1996; Heinonen, 2007). Keskeistä tiimioppimisessa ovat ryhmä ja tiedon jakaminen (Seikkula-Leino, 2007). Siksi tiedollisten taitojen lisäksi tiimioppiminen kehittää aina sosiaalisia ja yrittäjyyttä tukevia taitoja (Johnson et al., 1994). Tiimioppiminen mahdollistaa myös sellaisten oivallusten syntymisen, jotka eivät olisi mahdollisia yksilön oppiessa yksin (Slavin, 2001). Lisäksi tiimioppiminen voi edistää (tai vastaavasti laskea) yrittäjyysmotivaatiota ja -intentioita (ks. motivaatio ja intentio) (Hytti et al., 2010). Huomattavaa on myös, että tiimityöskentely ja tiimityöskentelytaidot voivat auttaa erityisesti yrittäjyyden alussa (Harper, 2008). Tiimioppimiseen liittyy kuitenkin myös haasteita esimerkiksi ryhmädynamiikkaan ja palautteen antamiseen suhteen.

Tiimioppiminen haastaa perinteisen yksilökeskeisen näkemyksen yrittäjyydestä ja siihen liittyvästä oppimisesta ja erityisesti opettamisesta. Tiimioppiminen on herättänyt kasvavaa huomiota myös yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksissa. Kuitenkin tiimioppimisesta ja sen vaikutuksista tiedetään vielä suhteellisen vähän (Hytti et al., 2010).

Aineisto


Chia, R. (1996). Teaching paradigm shifting in management education: University business schools and the entrepreneurial imagination. Journal of Management Studies, 33 (4), 409 – 428.

Harper, D. A. (2008). Towards a theory of entrepreneurial teams. Journal of Business Venturing, 23 (6), 613 – 626.

Heinonen, J. (2007). An entrepreneurial-directed approach to teaching corporate entrepreneurship at university level. Education + Training, 49 (4), 310 – 324.

Hytti, U., Stenholm, P., Heinonen, J., & Seikkula-Leino, J. (2010). Perceived learning outcomes in entrepreneurship education: The impact of student motivation and team behavior. Education + Training, 52 (8/9), 587 – 606.

Johnson, D. W., Johnson, R. D., & Johnson Holubec, E. (1994). The New Circles of Learning: Cooperation in the Classroom and School. Alexandria, VA: ASCD.

Seikkula-Leino, J. (2007). Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Opetusministeriön julkaisuja 2007: 28. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.

Slavin, R. E. (2001). Tiimioppiminen ryhmässä. Teoksessa P. Sahlberg & S. Sharan. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Porvoo: WSOY.