Toiminimi (business name, sole trader)

Toiminimellä tarkoitetaan laillista nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan ja johon syntyy yksinoikeus joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla (Bloomsbury Business Library; Toiminimilaki). Toiminimi liitetään usein yksityiseen elinkeinonharjoittajaan (ks. yksityinen elinkeinonharjoittaja), vaikka kyseessä ei ole varsinaisesti yritysmuoto, vaan edellä mainittu liiketoiminnassa käytetty nimi, jollainen on myös esimerkiksi avoimilla yhtiöillä ja osakeyhtiöillä sekä osuuskunnilla.

Toiminimen käsite kuuluu yrittäjyyden peruskäsitteisiin. Toiminimen asettamisesta eri yhtiömuotojen osalta ja siihen liittyvistä oikeuksista on säädetty toiminimilaissa. Nimen valinnalla tai esimerkiksi vaihtamisella on taloudellisia, myynnillisiä ja strategisia vaikutuksia. Lisäksi toiminimi vaikuttaa muun muassa yrityksen identiteettiin. (Delattre, 2002)

Toiminimiin liittyvää tutkimusta on tehty esimerkiksi johtamisen, markkinoinnin, kansantalouden ja juridiikan alalla muutaman vuosikymmenen ajan. Tutkimuksissa on keskitytty esimerkiksi toiminimen valintaan ja muodostamiseen (Williams, 2009) sekä valinnan tai vaihtamisen vaikutuksiin ja prosessiin (Delattre, 2002; Harold, 2006). Lisäksi on tutkittu toiminimen vaihtamisen syitä ja muutoksen kommunikointia. Kuitenkin toiminimiä koskeva tutkimus on edelleen rajallista. (Delattre, 2002)

Aineisto


Bloomsbury Business Library. Business & Management Dictionary. (2007), 1181 – 1181. London, UK: A&C Black Publishers Ltd.

Delattre, E. (2002). Business name changes: The French experience. Journal of Small Business Management, 40 (4), 360–367.

Harold, K. (2006). Can the choice of a business name have profound consequences? Ottawa Business Journal, 12 (1), 7 – 7.

Toiminimilaki. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790128. Viitattu 2.12.2011.

Williams, G. (2009). Worst. Business name. Ever. Entrepreneur, 37 (5), 66 – 67.