Toimintakulttuuri (operational culture)

Toimintakulttuuri tarkoittaa sitä kollektiivista ajattelun ja käytäntöjen kokonaisuutta, elämäntapaa sekä maailman hahmottamisen tapaa, joka on kullekin yhteisölle tiettynä ajankohtana ominainen (Alasuutari, 1999).

Toimintakulttuuri ilmenee kontekstisidonnaisina yhteisön henkisinä, aineellisina ja sosiaalisina käytäntöinä (Knuuttila, 1994). Toimintakulttuuriin sisältyvät muun muassa yhteisön arvot, uskomukset, käsitykset, odotukset, normit, säännöt, roolit ja menettelytavat, jotka usein ovat epävirallisia. Toimintakulttuuri ohjaa tiedostetusti ja tiedostamatta esimerkiksi kasvatustoimintaa, oppilaita ja opettajia koulukontekstissa (Ojala, 2000). Toimintakulttuuri siis mahdollistaa yrittäjyyskasvatusta tukevan ympäristön ja siksi sen tulisi vastata yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin. Toimintakulttuuri onkin dynaaminen ja se voi muuttua ja siihen voidaan vaikuttaa (Knuuttila, 1994). Siksi toimintakulttuuri tiedostamalla ja siihen huomiota kiinnittämällä voidaan vaikuttaa myös oppimiseen ja esimerkiksi yrittäjyysasenteisiin.

Toimintakulttuuri on saanut huomiota opetuksen tutkimuksessa sekä myös yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksessa, jossa kuitenkin useammin puhutaan yrittäjyyskulttuurista (ks. yrittäjyyskulttuuri). Erityisesti on keskusteltu siitä, minkälainen toimintakulttuurin tulisi olla ja minkälaisia vaikutuksia sillä on.

Aineisto


Alasuutari, P. (1999). Laadullinen tutkimus. 3. painos. Jyväskylä: Gummerus.

Knuuttila, S. (1994). Kaiken kattava kulttuuri. Teoksessa J. Kupiainen & E. Sevänen (toim.). Kulttuurintutkimus, 9–31. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Ojala, M. (2000). Parent and teacher expectations for developing young children: A cross-cultural comparison between Ireland and Finland. European Early Childhood Education Research Journal, 8 (2), 39–61.