Työelämään tutustuminen, TET (work practice program, practical training)

Työelämään tutustuminen tarkoittaa muutaman viikon jaksoa, jolloin oppilaat tutustuvat yrityksissä käytännön työtehtäviin ja muuhun työelämään. Työelämään tutustuminen tapahtuu ainakin peruskoulun yläluokilla. (Seikkula-Leino, 2007)

Työelämään tutustuminen tukee sekä koulutusta että ammatinvalintaa, sillä työelämään tutustumisjaksoissa oppilailla on konkreettinen mahdollisuus tutustua liiketoimintaan ja yrittäjyyteen sekä niiden vaatimuksiin ja ominaispiirteisiin. Monille oppilaille TET on ensimmäinen kokemus työelämästä. TETissä mahdollistuu myös esimerkiksi tärkeiden verkostojen (ks. verkosto) muodostaminen. Oppimisjakson ohella on merkittävää, että oppilaat reflektoivat tietojaan ja kokemuksiaan. Myös opettajien kokemukset liike-elämästä, yrityksistä ja yrittäjyydestä vahvistavat positiivista asennoitumista yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Siksi onkin esitetty, että olisi tärkeää suunnitella oppilaiden työharjoittelun yhteydessä opettajien tutustuttamista yrityksiin ja niiden toimintaan (ns. ope-TET). Tällöin koko oppimisorganisaatio kehittäisi tietojaan ja toimintatapojaan yrittäjämäiseksi. (Seikkula-Leino, 2007)

Työelämään tutustuminen on varsin suomalainen käsite. Työelämään tutustuminen esiintyy kansainvälisissä tutkimuksissa lähinnä työharjoitteluna (practical training). Harjoitteleminen nähdään oppilaskeskeisenä ja käytännönläheisenä tapana oppia (Harkema & Schout, 2008), jossa hyödynnetään perinteisistä eroavia oppimisympäristöjä (ks. oppimisympäristö) (Henry & Treanor, 2010). Tutkimuksissa on käsitelty esimerkiksi harjoittelun vaikutuksia ja merkitystä yrittäjyystietouden kasvattajana. Pääasiassa harjoittelua koskevat tutkimukset ovat keskittyneet kuitenkin erityisiin yrittäjyyskursseihin ja -ohjelmiin. (Henry et al., 2005)

Aineisto


Harkema, S. J. M., & Schout, H. (2008). Incorporating student-centred learning in innovation and entrepreneurship education. European Journal of Education, 43 (4), 513 – 526.

Henry, C., Hill, F., & Leitch, C. (2005). Entrepreneurship education and training: Can entrepreneurship be taught? Part I. Education + Training, 47 (2), 98 – 111.

Henry, C., & Treanor, L. (2010). Entrepreneurship education and veterinary medicine: enhancing employable skills. Education + Training, 52 (8/9), 607 – 623.

Seikkula-Leino, J. (2007). Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Opetusministeriön julkaisuja 2007: 28. Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.