Yhteistoiminnallinen oppiminen (cooperative learning, collaborative learning)

Yhteistoiminnallinen oppiminen tarkoittaa aktiivista ja vuorovaikutteista ryhmässä tapahtuvaa oppimista oppimistavoitteiden saavuttamiseksi (Sahlberg & Leppilampi, 1994).

Yhteistoiminnallinen oppiminen soveltuu hyvin yrittäjyyskasvatukseen. Yhteistoiminnallinen oppiminen sitouttaa oppijat oppimisprosessiin sekä antaa heille vastuun oppimisesta. Oppilaita tuleekin kannustaa vuorovaikutuksellisuuteen, tiedon jakamiseen ja yhteistyöhön. Lisäksi oleellista on asenteiden ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Yhteistoiminnallinen oppiminen toimii itsetuntoa vahvistavana ja motivaatioon vaikuttavana oppimisen keinona, jonka avulla voidaan vahvistaa oppimista. (Sahlberg & Leppilampi, 1994) Siinä kehittyvät tietojen lisäksi sosio-kulttuuriset taidot (Jones et al., 2006). Yhteistoiminnallista oppimista voidaan toteuttaa esimerkiksi ongelmakeskeisen oppimisen, tekemällä oppimisen ja tiimityöskentelyn avulla (Hytti et al., 2010). Käytännössä toimivia ovat pienryhmät (max 5 henkilöä), joiden jäsenet ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan erilaisia. Suuremmat ryhmät voivat olla oppimisen kannalta haastavia. Opettajan organisointikyvyt ja luokan toimintakulttuuri mahdollistavat yhteistoiminnallisen oppimisen. (Sahlberg & Leppilampi, 1994)

Yhteistoiminnallinen oppiminen on nuori ja erityisen tervetullut käsite, joka edustaa uudenlaista lähestymistapaa oppimiseen. Yhteistoiminnallinen oppiminen on kasvavassa määrin haastanut perinteisiä, yksilökeskeisiä ja kilpailullisia oppimisen keinoja, joissa oppilaan rooli on passiivinen. Se on tuonut myös yrittäjyyskasvatukseen oppilaskeskeisen ja aktiivisuutta korostavat näkökulman. Yhteistoiminnallista oppimista on tutkittu viime vuosina melko paljon erilaisissa oppimiskonteksteissa ja oppiaineissa. Tutkimuksissa on esimerkiksi verrattu perinteisiä oppimismenetelmiä ja yhteistoiminnallista oppimista (Hsiung, 2010). Lisäksi on tarkasteltu esimerkiksi yhteistoiminnallisen oppimisen vaikutuksia oppimiseen esittäen oppimisen kannalta positiivisia tuloksia (Yazici, 2005).

Aineisto


Hsiung, C. M. (2010). An experimental investigation into the efficiency of cooperative learning with consideration of multiple grouping criteria. European Journal of Engineering Education, 35 (6), 679 – 692.

Hytti, U., Stenholm, P., Heinonen, J., & Seikkula-Leino, J. (2010). Perceived learning outcomes in entrepreneurship education: The impact of student motivation and team behavior. Education + Training, 52 (8/9), 587 – 606.

Jones, C., Connolly, M., Gear, A., & Read, M. (2006). Collaborative learning with group interactive technology: A case study with postgraduate students. Management Learning, 37 (3), 377 – 396.

Sahlberg, P., & Leppilampi, A. (1994). Yksinään vai yhteisvoimin? Yhdessä oppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsinki: Yliopistopaino.

Yazici, H. J. (2005). A study of collaborative learning style and team learning performance. Education + Training, 47 (3), 216 – 229.