Yhtiömuoto (company form, governance form)

Yhtiömuoto tai yritysmuoto tarkoittaa liiketoiminnan harjoittamisen ja organisoinnin muotoa, joka määrittelee hallinnolliset järjestelyt, liiketoiminnan vastuut ja velvoitteet, päätöksenteon ja kontrolloinnin sekä suoriutumiskriteerit (Greenwood & Empson, 2003; Villa et al., 2007).

Liiketoiminnan järjestämiseksi on järkevää organisoitua johonkin yhtiömuotoon. Liiketoimintaa voidaankin harjoittaa monessa muodossa. Yhtiömuodon valinta onkin yksi yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen liittyvistä peruskysymyksistä. Koska yhtiömuoto vaikuttaa esimerkiksi yrityksen suoriutumiseen ja sen arviointiin, on yhtiömuodolla oleellinen merkitys yrityksen menestymiselle. Erilaiset yhtiömuodot ovat sopivia erilaisille organisaatioille ja yrittäjille riippuen liiketoiminnalle asetetuista tavoitteista, omistajien lukumäärästä ja riskinottohalukkuudesta, yrityksen rahoitustarpeista sekä yrityksen ja omistajien verotukseen liittyvistä seikoista. Yhtiömuoto on siis valittava tarkoituksen ja soveltuvuuden mukaisesti.  (Greenwood & Empson, 2003; Villa et al., 2007) Tässä sanastossa on esitelty erilaisia yhtiömuotoja, joiden kohdalta niistä löytyy lisätietoa. Pääasiallisia yhtiömuotoja ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Lisäksi liiketoimintaa voi harjoittaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Organisaatiotutkimus on vahvasti keskittynyt kuvaamaan ja selittämään yritysten muotoa ja rakennetta. Varsinaisesti yhtiömuotoihin keskittyvää tutkimusta on kuitenkin vähän. Yhtiömuodoista osakeyhtiö on saanut eniten tutkimushuomiota. (Greenwood & Empson, 2003) Myös esimerkiksi osuustoiminnan tutkimus on lisääntynyt ja saamassa enenemässä määrin ansaittua kiinnostusta.

Aineisto


Greenwood, R., & Empson, L. (2003). The professional partnership: Relic or exemplary form of governance? Organization Studies, 24 (6), 909 – 933.

Villa, S., Ossa, J., & Saarnilehto, A. (2007). Yritysmuodot: Toiminta, rahoitus ja verotus. Helsinki: WSOYpro.