Yrittäjyysmahdollisuus (entrepreneurial opportunity)

Yrittäjyysmahdollisuus on tulevaisuuteen liittyvä ja potentiaalia sisältävä uusi ja nykyisen tilanteen ylittävä yrittäjyyden mahdollistava tai yrittäjyyttä vaativa tilanne, johon vaikuttavat sekä ympäristö että yksilö (Gartner, 1985; Stevenson & Jarillo, 1990). Yrittäjyysmahdollisuuteen liittyy liiketoimintamahdollisuus, joka tarkoittaa uuden tuotteen tai palvelun toteuttamiseen liittyvää mahdollisuutta voiton tuottamiseksi (De Carolis et al., 2009; Gartner, 1985; McMullen & Shepherd, 2006; Shane & Venkataraman, 2000).

Ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia yrittäjyydelle ja yrittäjän on osattava tunnistaa tällainen mahdollisuus, jonka muodostumiseen myös yrittäjän kyvyt ja resurssit vaikuttavat (Gartner, 1985; Stevenson & Jarillo, 1990). Mahdollisuuksia voidaan siis myös luoda. Yrityksen perustamisen osalta yrittäjän on aluksi tunnistettava, arvioitava ja hyödynnettävä liiketoimintamahdollisuuksia. Tällaisen mahdollisuuden tunnistaminen on useiden aikaisempien tutkimusten mukaan ehto yrityksen perustamisen prosessin alkamiselle. (De Carolis et al., 2009; Gartner, 1985; McMullen & Shepherd, 2006; Shane & Venkataraman, 2000)

Mahdollisuuden käsite on herättänyt huomattavan paljon keskustelua yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksenkin osalla. Keskustelussa on tuotu esille mahdollisuuden merkittävä rooli yrittäjyydessä ja yrittäjyyden ymmärtämisessä (Kirzner, 1997; Sahne & Venkataraman, 2000). Siksi yrittäjyyteen liitetään ja yrittäjyys määritellään yhä useammin mahdollisuuden käsitteen avulla ja mahdollisuus on saanut vahvan jalansijan yrittäjyyden teoreettisen perustan kehittämisessä (Shane & Venkataraman, 2000). Mahdollisuutta on käsitelty monesta eri näkökulmasta. Erityisesti on tarkasteltu mahdollisuuden, varsinkin liiketoimintamahdollisuuden, roolia yrittäjyyden ilmiössä sekä mahdollisuuksien havaitsemista ja hyödyntämistä ja näihin liittyvää prosessia. Yrittäjyyskasvatuksen osalta merkittäväksi on asetettu sellaisten kykyjen oppiminen, jotka mahdollistavat mahdollisuuksien huomaamisen tai luomisen ja niihin tarttumisen. (Hansen et al., 2011)

Aineisto


De Carolis, D. M., Litzky, B. E., & Eddleston, K. A. (2009). Why networks enhance the progress of new venture creation: The influence of social capital and cognition. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 527 – 545.

Gartner, W. B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy of Management Review, 10 (4), 696 – 706.

Hansen, D. J., Shrader, R., & Monllor, J. (2011). Defragmentating definitions of entrepreneurial opportunity. Journal of Small Business Management, 49 (2), 283 – 304.

McMullen, J. S., & Shepherd, D. A. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management Review, 31 (1), 132 – 152.

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25 (1), 217 – 226.

Stevenson, H. H., & Jarillo, J. C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11 (5), 17 – 27.