Yrittäjä (entrepreneur)

Yrittäjä on henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa harjoittaa ja organisoi jotakin yrittäjämäistä toimintaa. Juridisesti yrittäjä on ammattiasema, jossa henkilö harjoittaa liiketoimintaa omaan laskuun ja omalla vastuullaan. Myös muita kriteerejä yrittäjälle on olemassa. (ks. Tilastokeskus)

Yrittäjä sanana johtuu verbistä yrittää, joka ilmentää aktiivista toimintaa (Ristimäki, 2004). Useimmiten yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka harjoittaa omassa omistuksessaan olevaa liiketoimintaa. Yrittäjyyskasvatuksen kannalta on kuitenkin olennaista tiedostaa, että yrittäjyys voi kanavoitua muutakin kuin liiketoiminnan aloittamisen ja johtamisen kautta. (Ristimäki, 2004) Joka tapauksessa yrittäjä on aina yrittäjyyden prosessin ja toimintojen keskiössä (Gartner, 1989).

Yrittäjyys on perinteisesti liitetty yrittäjään (Ristimäki, 2004) erotellen yrittäjät ”ei-yrittäjistä” (Berglund & Johansson, 2007; Gartner, 1985) ja olettaen, että kaikki yrittäjät ovat samanlaisia keskenään (Gartner, 1985; Johannisson et al., 1998). Tällainen näkemys on kuitenkin jo useampi vuosi sitten kyseenalaistettu, vaikka monien keskustelujen voidaan edelleen nähdä tukevan tätä perinteistä käsitystä. Aikaisemmissa tutkimuksissa yrittäjyys määritellään usein määrittelemällä yrittäjä (Berglund & Johansson, 2007; Gartner, 1985; Herron et al., 1991) sekä häneen liittyvät piirteet tai toiminnot (Gartner et al., 1994).

Aineisto


Berglund, K., & Johansson, A. W. (2007). Constructions of entrepreneurship: A discourse analysis of academic publications. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 1 (1), 77 – 102.

Gartner, W. B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy of Management Review, 10 (4), 696 – 706.

Gartner, W. B. (1989). “Who is an entrepreneur?” is the wrong question. Entrepreneurship Theory and Practice, 13 (4), 47 – 68.

Gartner, W. B., Shaver, K. G., Gatewood, E., & Katz, J. A. (1994). Finding the entrepreneur in entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 18 (3), 5 – 9.

Herron, L., Sapienza, H. J., & Smith-Cook, D. (1991). Entrepreneurship theory from an interdisciplinary perspective: Volume I. Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (2), 7 – 12.

Johannisson, B., Landström, H., & Rosenberg, J. (1998). University training for entrepreneurship: An action frame of reference. European Journal of Engineering Education, 23 (4), 477 – 496.

Ristimäki, K. (2004). Yrittäjyyskasvatus. Järvenpää: Yrityssanoma Oy.

Tilastokeskus. Tietoa tilastoista, käsitteet ja määritelmät: yrittäjä. Saatavilla http://www.stat.fi/meta/kas/yritlkm.html. Viitattu 15.12.2011. Helsinki: tilastokeskus.