Yrittäjämäinen ajattelutapa (entrepreneurial mindset)

Yrittäjämäinen ajattelutapa tarkoittaa kokonaisvaltaista näkökulmaa ja kykyä ymmärtää, toimia ja tehdä aloitteita jopa epävarmoissa olosuhteissa kaikilla elämän osa-alueilla (vrt. omaehtoinen yrittäjyys) (Ireland et al., 2003; McGrath & MacMillan, 2000).

Yrittäjämäinen ajattelutapa voidaan nähdä yrittäjyyden resurssina (Ireland et al., 2003), joka voi liittyä sekä yksilöön että ryhmään (Covin & Slevin, 2002). Onkin esitetty, että menestyviä yrittäjiä yhdistää yrittäjämäinen ajattelutapa. Yrittäjämäinen ajattelutapa viittaa epävarmuuden hyödyntävään, aktiiviseen ja luovaan tapaan ajatella liiketoiminnassa ja muussa yrittäjämäisessä toiminnassa. (McGrath & MacMillan, 2000) Yrittäjämäinen ajattelutapa perustaa kognitiiviseen sopeutumiskykyyn ja muokkautuvuuteen eli kykyyn olla dynaaminen, joustava, säätäytyvä, uudistuva ja luova muuttuvissa ja epävarmoissa ympäristöissä. Kyse on siis oppimisesta ja kehittymisestä sekä siitä, miten yrittäjä osaa käyttää kognitiivisia strategioita ja hyödyntää niitä yrittäjyyden tavoitteita saavuttaakseen ja mahdollisuuksia hyödyntääkseen. (Haynie et al., 2010; Ireland et al., 2003)

Yrittäjämäistä ajattelutapaa on tarkasteltu pitkälti liiketoiminnan näkökulmasta, vaikka näissä tarkasteluissa korostuvat huomattavasti sellaiset yrittäjyyteen liittyvät kyvyt ja ominaisuudet, jotka liittyvät kaikkeen yrittäjämäiseen toimintaan. Erityisesti yrittäjämäinen ajattelutapa on liitetty yrittäjyyden kognitiivisiin tutkimuksiin, joissa on tarkasteltu, miten yrittäjät tunnistavat ja hyödyntävät yrittäjyysmahdollisuuksia (ks. yrittäjyysmahdollisuus) (McMullen & Shepherd, 2006). Yrittäjämäistä ajattelutapaa onkin tutkittu tilanteeseen ja yrittäjän ajatteluun ja kognitiivisiin prosesseihin liittyvänä käsitteenä (Haynie et al., 2010), jossa näkyvät valppaus suhteessa ympäristöön, yrittäjyyden tavoitteet ja liiketoiminnan kasvutavoitteet (Ireland et al, 2003).

Aineisto


Haynie, J. M., Shepherd, D., Mosakowski, E., & Earley, P.C. (2010). A situated metacognitive model of the entrepreneurial mindset. Journal of Business Venturing, 25 (2), 217 – 229.

Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Sirmon, D. G., (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. Journal of Management, 29 (6), 963–990.

McGrath, R. M., & MacMillan, I. C. (2000). The entrepreneurial mindset. Boston: Harvard Business School Press.

McMullen, J. S., & Shepherd, D. A. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management Review, 31 (1), 132 – 152.