Yrittäjämäinen pedagogiikka (entrepreneurial pedagogy)

Yrittäjämäinen pedagogiikka tarkoittaa opetuksen ja oppimisen näkökulmia, käsityksiä, periaatteita ja tapoja, jotka perustuvat yrittäjyyden ilmiön olemukseen ja edistävät yrittäjyyttä (Fiet, 2000; Kyrö, 2006; Kyrö, 2001).

Yrittäjämäinen pedagogiikka voi olla hyvin monenlaista, mutta yleisesti ottaen se edellyttää oppimisjärjestelyjä, jotka mahdollistavat yrittäjyyden kokonaisvaltaisen, dynaamisen, aktiivisen, luovan, vapaan, oma-aloitteisen ja vastuullisen oppimisen, jotka heijastavat yrittäjyyden ilmiön ulottuvuuksia. Oppiminen on siis monipuolinen ja monimutkainen, toimintaan perustuva prosessi, jossa oppimisympäristö nähdään perinteistä laajemmin ja jossa oppiminen on myös epämuodollista. (Kyrö, 2006) Erityisesti yrittäjämäinen pedagogiikka perustaakin opettamisen ja oppimisen tekemällä oppimiselle ja toimintakeskeisyydelle (Pfeffer & Fong, 2002; Gibb, 2009). Tällaiset oppimisen periaatteet ja tavat poikkeavat tavanomaisista ja odotetuista periaatteista ja tavoista. Luokassa tapahtuvan opetuksen ei tarvitse olla ennustettavaa, vaan se saa olla yllättävää, käytännönläheistä ja aktivoivaa, mikä motivoi oppilaita ja auttaa heitä hankkimaan merkittäviä yrittäjyyteen liittyviä kykyjä (ks. yrittäjyyskyvyt). (Fiet, 2000) Opettajalta tämä vaatii aktiivisuutta ja luovuutta.

Keskustelu yrittäjyyden oppimisen tavoista ja pedagogiikan kehittämisestä on vasta alussa, sillä useimmiten tutkimus keskittyy sisältökysymyksiin dynaamisten oppimisnäkökulmien sijaan (Kyrö, 2001, 2006). Harva tutkimus on keskittynyt opettamisen ja oppimisen käsityksiin ja periaatteisiin, vaikka joissakin tutkimuksissa onkin tarkasteltu kokeiltuja oppimistapoja. Jatkossa tulisikin aktiivisemmin yhdistää ja synnyttää vuoropuhelua yrittäjyyden ja kasvatustieteiden tutkimuksen välille. (Kyrö, 2001).

Aineisto


Fiet, J. O. (2000). The pedagogical side of entrepreneurship theory. Journal of Business Venturing, 16 (2), 101 – 117.

Gibb, A. A. (2009). Meeting the development needs of owner managed small enterprise: A discussion of the centrality of action learning. Action Learning: Research and Practice, 6 (3), 209 – 227.

Kyrö, P. (2001). Yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia pohtimassa. Aikuiskasvatus, 2/2001, 92 – 101.

Kyrö, P. (2006). Entrepreneurship education and Finnish society. Working Papers in Economics, 21 (149 – 154), 63 – 80.

Pfeffer, J., & Fong, C. T. (2002). The end of the business school? Less success than meets the eye. Academy of Management Learning and Education, 1 (1), 78–95.