Tutkiva oppiminen (exploratory learning)

Tutkiva oppiminen on yhteisöllinen ja oppilaan vastuullisuutta lisäävä oppimisen työtapa (ks. työtapa) (Hakkarainen et al., 2001; Hakkarainen et al., 2004; Hakkarainen et al., 2005), jossa pyritään oppilaita aktivoimalla sekä yhteisen ajattelun, vuorovaikutuksen ja toiminnan työnjaon kautta ymmärtämään ja selittämään tutkinnan kohteena olevaa asiaa tai ilmiötä sekä ratkaisemaan siihen liittyviä ongelmia (Hakkarainen et al., 2001). (vrt. ongelmakeskeinen oppiminen)

Jokainen opettaja voi toteuttaa tutkivaa oppimista opetuksessaan erityisesti yrittäjyyskasvatuksen osalta. Tutkivassa oppimisessa tietoa ei omaksuta suoraan opettajalta tai oppimateriaalista, vaan

oppijalla itsellään on omaa oppimista määrittävä rooli. Tutkiva oppiminen aktivoi oppilaita ja antaa heille mahdollisuuden oivallusten tekemiseen sekä valmiuksia esimerkiksi asiantuntijuuden ja tiedonhallintataitojen kehittämiseen. Tutkivan oppimisen työtavassa edetään tieteen tavoin jostakin ongelmasta kohti ratkaisua yhdessä oppimalla ja asiantuntijuutta jakamalla. Opettajalla on siis

ohjaajan rooli, ja tärkeää on oppilaiden omaehtoinen valmiuksien kehittyminen ja oppimisprosessin arvioiminen. (Hakkarainen et al., 2001) Olennaista on myös rohkaisevan oppimisympäristön ja - kulttuurin luominen (Hakkarainen et al., 2005).

Tutkiva oppiminen edustaa oppimisen suhteellisen uusia työtapoja, jotka ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosien aikana niiden yhteisöllisyyden ja aktivoivan luonteen vuoksi. Erityisesti yrittäjyyskasvatuksen kannalta tutkiva oppiminen sisältää merkittäviä etuja perinteisiin oppimisen työtapoihin verrattuna.

Aineisto

Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen, L. 2001. Tutkiva oppiminen: Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. Porvoo: WSOY.**Hakkarainen, K., Lonka, K., & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Porvoo: WSOY.**Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R., & Lonka, K. 2005. Tutkiva oppiminen käytännössä: Matkaopas opettajille. Helsinki: WSOY.****