Vertaisoppiminen (peer learning)

Vertaisoppiminen on yhteisöllinen ja oppilaslähtöinen työtapa (ks. työtapa), jossa oppija toimii opettajana vertaisilleen ja jossa yhteisö toimii yhdessä jonkin ongelman ratkaisemiseksi (Fawcett & Garton, 2005). (vrt. yhteistoiminnallinen oppiminen, ongelmakeskeinen oppiminen)

Vertaisoppiminen soveltuu hyvin yrittäjyyskasvatukseen. Vertaisoppimisessa oppilaat toimivat yhteisönä, ja oppiminen tapahtuu yhteisön jäsenten välillä keskinäisesti. Oleellista on aktiivinen osallistuminen, sitoutuminen sekä vuorovaikutus ja keskustelu. Vertaisoppiminen kehittää erityisesti ymmärrystä ja ongelmanratkaisutaitoja. (Fawcett & Garton, 2005) Opettajan näkökulmasta oleellista on luoda yhteisöllinen ja turvallinen oppimisilmapiiri, joka mahdollistaa ajatusten vaihtamisen ja toisten kuuntelemisen ja kunnioittamisen (Ogden, 2000). Lisäksi opettajan on huomioitava oppilaiden erilaiset tieto- ja taitotasot sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot (Fawcett & Garton, 2005).

Vertaisoppimisen suosio opetuksessa on lisääntynyt viime vuosien aikana. Monet tutkimukset tukevatkin käsitystä vertaisoppimisen hyödyistä (esim. Fawcett & Garton, 2005; Ogden, 2000; Tan 2003) ja tutkimustyö aiheen osalta jatkuu aktiivisena.

Aineisto

Fawcett, L. M., & Garton, A. 2005. The effect of peer collaboration on children’s problem-solving ability. British Journal of Educational Psychology, 75, 157–169.**Ogden, L. 2000. Collaborative tasks, collaborative children: An analysis of reciprocity during peer interaction at Key Stage 1. British Educational Research Journal 26 (2), 211–226.**Ogden, L. 2000. Collaborative tasks, collaborative children: An analysis of reciprocity during peer interaction at Key Stage 1. British Educational Research Journal 26 (2), 211–226.****