Luova ongelmanratkaisu (creative problem solving)

Luova ongelmaratkaisu on opetuksen työtapa (ks. työtapa), jossa pyritään yhdessä oppimisen avulla ongelmien ratkaisemiseen (Sahlberg et al., 1993). (vrt. ongelmakeskeinen oppiminen)

Luova ongelmanratkaisu soveltuu hyvin yrittäjyyskasvatukseen, sillä se ohjaa itseohjautuvaan ja luovaan toimintaan. Työtapa lähtee jostakin ongelmasta, joka on haasteellinen ja mielekäs ja joka pyritään ratkaisemaan ongelmanratkaisuprosessissa. Luova ongelmanratkaisu kehittää yritteliäisyyttä, aktiivisuutta, luovuutta ja yhteistoiminnallisuutta. Opettajalla onkin perinteisen roolin sijaan ohjaajan rooli. (Sahlberg et al., 1993)

Ongelmanratkaisuun keskittyvät työtavat ovat saaneet kansainvälistä tutkimushuomiota jo yli 20 vuoden ajan. Myös Suomessa tällaiset työtavat herättävät kasvavassa määrin mielenkiintoa. (Väisänen, 2000) Ks. ongelmakeskeinen oppiminen.

Aineisto

Sahlberg, P., Meisalo, V., Lavonen, J., & Kolari M-L. (toim.) 1993. Luova ongelmanratkaisu koulussa. Helsinki: Painatuskeskus.**Väisänen, P. (2000). Kohti oppimiskeskeistä pedagogiikkaa opettajankoulutuksessa. Saatavilla http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/kipinat/PerttiV.htm. Viitattu 30.4.2012******